Logo

Reklamačné formuláre

Reklamačné formuláre si môžete stiahnut tu:

reklamačný formulár pre fyzické osoby

reklamačný formulár pre právnicke osoby

Reklamačný poriadok internetového obchodu

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode je 123Kurier, s.r.o., Vojtaššákova 616, 02744 Tvrdošín

2. Príkazca (kupujúcim/zákazníkom) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi zasielateľom a príkazcom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných zaielateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie príkazcovi uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných príkazcovi/zasielateľovi, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Postup vybavovania reklamácií.

1. V zmysle tohto RP, môže reklamáciu uplatňovať u zasielateľa platca prepravy (príkazca), a to  písomnou formou,  alebo elektronickou poštou na adresu zasielateľa.

2. Dôvody uplatňovania reklamácie:

A)    Ak ide o zodpovednosť za škodu na zásielke v dôsledku straty zásielky, je potrebné reklamáciu uplatniť do troch dní odo dňa, keď mala byť zásielka doručená.


B)    V prípade zjavných a viditeľných poškodeniach na obale zásielky, pri preberaní je úlohou príjemcu spolu s kuriérom spísať zápis o škode, ktorý v prípade zistenia že poškodenie vzniklo aj na obsahu zásielky, je podstatnou náležitosťou pri uplatnení náhrady škody u prepravcu, ktorú musí platca prepravy (príkazca) doložiť, pri nahlásení zasielateľovi o vzniknutej škode. Príkazca je povinný nahlásiť vzniknutú škodu bez zbytočného odkladu.

Podstatné náležitosti pri uplatňovaní reklamácií:

• Reklamačný protokol

• Spísaný zápis o škode s prepravcom

• Fotodokumentácia (fotky, z ktorých je vidieť celú zásielku, štítok, viditeľné poškodené miesta, výplňový materiál, tovar)

• Faktúru, prípadne iný dokument, z ktorého je možné identifikovať obsah zásielky

 

Z reklamácie musí byť taktiež zrejmé:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa príkazca domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis príkazcu alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou, alebo písomne Oprávnenou osobou v mene platcu prepravy (príkazcu) musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie platcu prepravy (príkazcu) vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najneskôr do  30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú zasielateľ nemal k dispozícii všetky potrebné doklady na vybavenie reklamácie. Zasielateľ vydá príkazcovi o vybavení reklamácie písomný doklad.


6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie príkazcom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri poštových zásielkach – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla príkazcu
• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí príkazca doručenie
• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty príkazcu.

7. Ostatné právne vzťahy medzi zasielateľom a príkazcom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

8. Zasielateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Zasielateľ určí zverejnením na svojej stránke www.123kurier.sk aktuálne znenie Reklamačného poriadku.