Logo

                                                                                                        Všeobecné obchodné podmienky

                                                                                                  obchodnej spoločnosti 123Kurier, s. r. o.,

                                                                                  prevádzkovateľa služieb a internetového obchodu 123kurier.sk

                                                                              pre zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom elektronického systému

 

Časť I

Všeobecné, spoločné a úvodné ustanovenia

 

 1. Poskytovateľ služieb je obchodnou spoločnosťou, ktorej jednými z profilových predmetov činnosti sú kuriérske služby, nákladná cestná doprava, sťahovacie služby, skladovanie a prevádzkovanie úschovní, a to všetko na účely prepravy balíkových a paletových zásielok z Miesta odoslania na Miesto doručenia (bližšie špecifikovanými v ods. 12 VOP), a to až k rukám konečného adresáta, a to tak fyzickým, ako aj právnickým osobám.
 2. Poskytovateľ je zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu, ktorý je prevádzkovaný na internetovej doméne www.123kurier.sk (ďalej len „Internetový obchod“ v prísl. gram. tvare) a prostredníctvom ktorého je možné objednať a zakúpiť individuálne vykonanie poskytovaných Služieb. Poskytovateľ je zároveň aj prevádzkovateľom internetovej aplikácie „Atol“, ktorá je prevádzkovaná iba pre podnikateľské subjekty na internetovej doméne www.123kurier.sk, prostredníctvom ktorej je možné objednať a zakúpiť opakované či pravidelné vykonanie poskytovaných Služieb postupom podľa ods. 54 VOP (ďalej len „Atol“ v prísl. gram. tvare). Poskytovateľ je zároveň aj prevádzkovateľom software „Bison“, ktorý slúži na zabezpečenie vykonávania a poskytovania Služieb prostredníctvom Balíkových centier, ktoré, ako doplnkové služby k Internetovému obchodu, sú Poskytovateľom prevádzkované na internetovej doméne www.balikovecentrum.sk (ďalej len „Bison“ v prísl. gram. tvare).
 3. Označenie poskytovateľa služieb (ďalej v texte len ako „Poskytovateľ“ v prísl. gram. tvare) je:

obchodné meno:123Kurier, s. r. o.

 •  
 •  

IČ DPH:SK2023488610

Bankové spojenie:IBAN: SK68 0200 0000 0031 9432 4153,

BIC/SWIFT: SUBASKBX

 •  

oddiel Sro, vložka č. 57023/L

 •  
 •  
 1. Objednávateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila vôľu vstúpiť do zmluvného záväzkového vzťahu s Poskytovateľom (ďalej v texte len ako „Objednávateľ“ v prísl. gram. tvare) s tým, že práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave zásielok objednaných prostredníctvom Internetového obchodu a Atolu sa budú riadiť obsahom týchto Všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľa (ďalej v texte len ako „VOP“).
 2. VOP platia pre všetky služby ponúkané v Internetovom obchode a v Atole, ako aj pre všetky vzťahy z nich vyplývajúce a/alebo s nimi súvisiace.
 3. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa, ktorým môže byť fyzická osoba – spotrebiteľ, alebo fyzická či právnická osoba ako podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom. „Spotrebiteľom“ sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej, obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania (t.j. osoba, ktorá nakupuje alebo používa služby len pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti). „Spotrebiteľskou zmluvou“ sa rozumie každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára Poskytovateľ so Spotrebiteľom. Spotrebiteľ nemôže využívať Atol, nakoľko Atol je špecifická aplikácia fungujúca prostredníctvom internetového rozhrania, a je určená len pre subjekty, ktoré nie sú Spotrebiteľmi, t.j.  najmä, nie však výlučne pre podnikateľov.
 4. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o poskytnutí Služieb (špec. v ods. 15 VOP) uzavretej medzi Poskytovateľom na jednej strane a Objednávateľom na strane druhej.
 5. Všetky zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sú uzatvárané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a riadia sa týmito VOP a výlučne slovenskými, všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.
 6. Ak je zmluvnou stranou Spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP, zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom (ďalej len „Občiansky zákonník“ v prísl. gram. tvare), zákonom č. 250/2007 Z.z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“ v prísl. gram. tvare) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“ v prísl. gram. tvare), všetky zákony v znení ich neskorších predpisov.
 7. Ak je zmluvnou stranou subjekt, ktorý nie je Spotrebiteľom (najmä podnikateľský), riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v  znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“ v prísl. gram. tvare).
 8. Objednávateľ, ktorý nie je spotrebiteľom, je fyzická/právnická osoba - podnikateľ, alebo iný subjekt s právnou subjektivitou, ktorý nakupuje alebo užíva služby za účelom svojho podnikania a/alebo koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej, obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania, alebo v súvislosti s nimi a nespĺňa definíciu Spotrebiteľa. Takýto Objednávateľ sa riadi VOP v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.
 9. Pojem „preprava“ (v prísl. gram. tvare) znamená a zahŕňa všetky činnosti vykonávané Poskytovateľom v súvislosti so Službami (bližšie špecifikovanými v ods. 15 a 16 VOP), a ktorá zahŕňa najmä, nie však výlučne, prevzatie zásielky v Mieste odoslania a dodanie zásielky do Miesta doručenia. „Zásielkou“ sa rozumie jeden alebo viac Balíkov/Paliet (bližšie špecifikovanými v ods. 13 a 14 VOP) s výnimkou Zakázaných zásielok špecifikovaných v ods. 19 VOP,  Nebezpečných zásielok špecifikovaných v ods. 23 VOP a Vylúčených zásielok špecifikovaných v ods. 24 VOP. „Miestom odoslania“ sa rozumie miesto uvedené v prísl. objednávke, z ktorého sa má prevziať Zásielka k preprave (v prípade doručovania Zásielky prostredníctvom/z Balíkového centra sa jedná o adresu konkrétneho Balíkového centra, ktoré Zásielku na základe Objednávky prevezme na prepravu)  a „Miestom doručenia“ sa rozumejú prvé uzamykateľné dvere miesta uvedeného v prísl. objednávke, ako cieľ prepravy, t.j. miesto kam sa má Zásielka doručiť (v prípade doručovania Zásielky do Balíkového centra na jej uskladnenie a prevzatie Príjemcom, sa jedná o adresu konkrétneho Balíkového centra, ktoré Zásielku vydá určenému Príjemcovi po jeho osobnej návšteve Balíkového centra).
 10. „Balíkovou prepravou“ (v prísl. gram. tvare) sa rozumie preprava jedného alebo viacerých tovarov, výrobkov, vecí a/alebo dokumentov akejkoľvek povahy (riadne zabalených v súlade s ods. 18):
  1. s Miestom doručenia a s Miestom odoslania na území Slovenskej republiky: s hmotnosťou jedného Balíka nepresahujúcou 50 kg a s maximálnou šírkou 80 cm, výškou 60 cm a dĺžkou 200 cm, 2x výška + 2x šírka + dĺžka < 300 cm,
  2. s Miestom doručenia na území Českej republiky (s Miestom odoslania na území Slovenskej republiky): s hmotnosťou jedného Balíka nepresahujúcou 50 kg a pre rozmery ktorého plati: 2x výška + 2x šírka + dĺžka < 300 cm, pričom maximálna dĺžka najdlhšej strany je 200 cm,
  3. s Miestom doručenia na území Maďarskej republiky (s Miestom odoslania na území Slovenskej republiky): s hmotnosťou jedného Balíka nepresahujúcou 40 kg a max. dĺžku najdlhšej strany = 100 cm a pre rozmery ktorého plati: výška + šírka + dĺžka < 180 cm,
  4. s Miestom odoslania v Českej republike a s Miestom doručenia v Slovenskej republike: s max. hmotnosťou nepresahujúcou 50 kg a s maximálnou šírkou 80 cm, výškou 60 cm a dĺžkou 200 cm, 2x výška + 2x šírka + dĺžka < 300 cm,
  5. s Miestom odoslania v Maďarskej republike a s Miestom doručenia v Slovenskej republike: s hmotnosťou jedného balíka nepresahujúcou 40 kg a max. dĺžku najdlhšej strany =100 cm a pre rozmery ktorého platí: výška + šírka + dĺžka < 180 cm,

(v texte VOP aj ako „Balík“ v prísl. gram. tvare). S ohľadom na v písm. a. až e. uvedené maximálne rozmery a hmotnosti, prevzatie Balíka prekračujúceho ktorýkoľvek z uvedených maximálnych rozmerov a/alebo max. hmotností na prepravu je možné za dodatočný Doplatok za nadrozmer (ktorý bude určený podľa prísl. platného Cenníka doplatkov), avšak uvedená možnosť poskytnutia/prevzatia/vykonania prepravy takých nadrozmerných Balíkov je výlučne právom, nie však povinnosťou, Poskytovateľa, pričom Poskytovateľ v žiadnom prípade nevykonáva prepravu Balíkov presahujúcich hraničnú hmotnosť 70 Kg/ks a/alebo prepravu Balíkov presahujúcich hraničné rozmery 100cm x 100cm x 300cm kus, a/alebo Balíkov s dĺžkou najdlhšej strany presahujúcou 300 cm.

 1. „Paletovou prepravou“ (v prísl. gram. tvare) sa rozumie preprava väčšieho počtu druhovo či kusovo určených vecí, napr. nábytku, spotrebičov, stavebného/výrobného materiálu (riadne zabalených v súlade s ods. 18) a pod., pričom s celkovou maximálnou (a hraničnou) hmotnosťou jednej Palety neprekračujúcou 1200 kg a s maximálnou šírkou 220 cm, dĺžkou 300 cm a výškou 220 cm (v texte VOP aj ako „Paleta“ v prísl. gram. tvare), bez ohľadu na Miesto doručenia. V prípade Paletovej prepravy nie je možné poskytnutie/prevzatie/vykonanie prepravy Paliet prekračujúcich uvedené rozmery/hmotnosť (ani za doplatok). V prípade, že je obsahom Palety jedná vec, či jeden kus tovaru, napr. taký ktorý spĺňa definíciu Balíka podľa týchto VOP, Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť prepravu takej Palety a objednávkou takej Paletovej prepravy nie je viazaný. Paletová preprava prostredníctvom Balíkových centier nie je možná.
 2. „Službami“ (v prísl. gram. tvare) sa na účely prevádzkovania Internetového obchodu/Atolu a poskytovania Služieb rozumejú Balíková preprava a Paletová preprava, a všetky súvisiace služby uvedené v ponuke v platnom prehľade Internetového obchodu a v ods. 16 VOP (v prípade príp. rozporov ods. 16 VOP s ponukou Internetového obchodu/Atolu má prednosť ods. 16 VOP).
 3. V ponuke/prehľade internetového obchodu sa nachádzajú nasledovné Služby:   
  1. Vnútroštátna Balíková a Paletová preprava (v rámci celého územia Slovenskej republiky s výnimkou Nedostupných miest špecifikovaných v nasl. ods. 17 VOP), 
  2. Medzinárodná Balíková a Paletová preprava (v rámci celého územia vymenovaných štátov s výnimkou Nedostupných miest špecifikovaných v nasl. ods. 16):
 1. Česká republika,
 2. Maďarská republika,
  1. Možnosť garantovaného doručenia – kedy Poskytovateľ garantuje Objednávateľovi, že Zásielku doručí Príjemcovi do 24 hodín od jej prevzatia (v Mieste odoslania) do miesta Doručenia, inak si nebude fakturovať cenu Služby, resp. už uhradenú cenu Objednávateľovi vráti (ďalej len „GDD),
  2. Možnosť Doručenia do 12:00 – kedy Poskytovateľ garantuje Objednávateľovi, že Zásielku doručí v Mieste doručenia Príjemcovi na nasledujúci deň po jej prevzatí najneskôr do 12.00 hod., inak si nebude fakturovať cenu Služby, resp. už uhradenú cenu Objednávateľovi vráti (ďalej len „D12“), avšak uvedená Služba je dostupná/možná iba v rámci územia Slovenskej republiky a iba pre konkrétne Miesta doručenia (okresy), definované konkrétnymi PSČ, uvedenými v Prílohe č. 4 VOP
  3. Možnosť odosielania a doručovania Balíkov prostredníctvom služieb prísl. Balíkových centier umiestnených v prevádzkach zmluvných obchodných partnerov Poskytovateľa poskytovaných zo strany prísl. obchodných partnerov v mene Poskytovateľa, ktorých zoznam, tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 6 VOP, pričom Objednávateľ je za týmto účelom v Objednávke povinný vyplniť prísl. dodatočné údaje;

pričom Preprava Zásielok je možná aj na dobierku – COD (tak v rámci Vnútroštátnej, ako aj Medzinárodnej Balíkovej a Paletovej prepravy).

 1. „Nedostupnými miestami“ (v prísl. gram. tvare) sa rozumejú také miesta (bez ohľadu na to, či ide o Miesto odoslania alebo Miesto doručenia), na ktoré neexistuje (v čase objednávky služieb z Internetového obchodu), bezpečný a (v čase doručenia Zásielky) aj neobmedzený prístup osobným motorovým vozidlom v prípade Balíkovej prepravy a nákladným motorovým vozidlom (do 3,5 t vrátane prípojného vozidla) v prípade Paletovej prepravy.
 2. Balík/Paletu je Objednávateľ povinný pred prepravou riadne zabaliť. „Riadnym zabalením“ (v prísl. gram. tvare) sa rozumie:

Voľba takého materiálu krabice, či iného zvoleného prepravného obalu, aby sa počas prepravy úplne eliminovala a pokiaľ to nie je objektívne možné, aspoň čo najviac minimalizovala šanca na jeho roztrhnutie počas prepravy, a v prípade aj keby sa tak stalo, vnútro obalu by malo byť dostatočne opatrené ochrannou fóliou, a/alebo inou výplňou (napr. polystyrén, vzduchové vankúšiky, bublinky, skartovaný papier, drevené hobliny a pod.). V prípade balenia predmetov s ostrými hranami je nevyhnutné tieto zabezpečiť tak, aby krabicu, či iný zvolený prepravný obal počas prepravy neprederavili. V prípade predmetov s tekutým obsahom je potrebné ich zabaliť ešte navyše aj do ochranného vodotesného vrecúška. V prípade balenia krehkých predmetov je nevyhnutné okolie balených predmetov zabezpečiť dostatočným množstvom tlmiaceho mäkkého tesniaceho materiálu (napr. polystyrén, vzduchové vankúšiky, bublinky, skartovaný papier, drevené hobliny a pod.) a viditeľne a čitateľne označiť Balík/Paletu nápisom „Pozor krehké!“. Pri balení predmetov do kartónovej alebo obdobnej krabice, je potrebné krabicu oblepiť pevnou lepiacou páskou v miestach, kde sa krabica skladá a tiež v rohoch. Niektoré predmety však možno prepravovať aj bez pomoci krabíc, napr. postačuje dôkladne viacvrstvové zaobalenie do ochrannej fólie. Za porušenie tohto ods. VOP je Poskytovateľ oprávnený buď doúčtovať doplatok podľa ods. 41 písm. a. VOP, alebo odmietnuť prepravu Zásielky, ako Vylúčenej zásielky podľa ods. 24 písm. e. VOP.

 1. „Zakázanými zásielkami“ sa označuje akýkoľvek tovar, materiál, výrobok a/alebo veci, preprava ktorých je zakázaná akýmkoľvek zákonom, nariadením, vyhláškou, výnosom, či opatrením a/alebo iným platným právnym predpisom či technickou normou a/alebo právoplatným rozhodnutím prísl. orgánu, aplikovateľným (aspoň v jednom z vymenovaných) v:
  1. štáte, v ktorom sa nachádza Miesto odoslania (odkiaľ sa Zásielka prepravuje),
  2. štáte, cez územie ktorého sa (nevyhnutne tranzitne) Zásielka prepravuje,
  3. štáte, v ktorom sa nachádza Miesto doručenia (do ktorého sa Zásielka prepravuje).
 2. VOP sa okrem Objednávateľa a Poskytovateľa, tiež vzťahujú na ktorýkoľvek subjekt, ktorý bude v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom a bude zmluvne zaviazaný, príp. fakticky použitý na vyzdvihnutie, prepravu alebo doručenie Zásielky a/alebo vykonanie akýchkoľvek iných súvisiacich úkonov za účelom vykonania Služieb, vrátane zamestnancov, štatutárnych orgánov a zástupcov Poskytovateľa. Iba štatutárny orgán Poskytovateľa, alebo ním riadne platne písomne splnomocnená/poverená osoba, môže odsúhlasiť akúkoľvek zmenu týchto VOP (s výnimkou nevyhnutnej opravy celkom zjavných chýb v písaní a počítaní), a to iba v písomnej forme za dodržania ods. 119 a 120 VOP.
 3. „Odosielateľom“ sa rozumie akákoľvek fyzická (alebo viaceré fyzické osoby) alebo právnická osoba, ktorá Zásielku fakticky odosiela, resp. fakticky odovzdáva na prepravu Poskytovateľovi v Mieste odoslania. Odosielateľ môže, ale nemusí byť totožný s Objednávateľom. Odosielateľ nie je v žiadnom zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom v prípade, ak ide o osobu odlišnú od Objednávateľa a v takomto prípade musí byť Odosielateľ (alebo viacerí) presne určený (určení) v prísl. objednávke Objednávateľa. Poskytovateľ nevydáva Odosielateľovi pri prevzatí Zásielky na prepravu náložný list.
 4. Príjemcom“ alebo aj „Prijímateľom“ sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa prísl. objednávky Objednávateľa Zásielka určená.
 5. Nebezpečnými zásielkami“ sa rozumejú také, ktoré sú podľa nášho vlastného uváženia nebezpečným tovarom, najmä, nie však výlučne, takým, ktorý je ako nebezpečný tovar alebo látku vymedzený ktorýmkoľvek z nasledovných dokumentov v znení ich neskorších zmien a dodatkov: Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road - ADR) a/alebo relevantnými vnútroštátnymi platnými právnymi predpismi a/alebo medzinárodnými predpismi, zmluvami alebo dohodami, ktoré upravujú alebo sú aplikovateľné na prepravu nebezpečného tovaru či látok alebo poskytovanie iných služieb týkajúcich sa nebezpečného tovaru či látok.
 6. Vylúčenými zásielkami“ sa rozumejú:
  1. živé zvieratá a rastliny,
  2. predmety ľahko podliehajúce skaze (najmä, nie však výlučne, niektoré druhý potravín či nápojov),
  3. platné (nachádzajúce sa v obehu) bankovky a mince, šeky, zmenky, akcie, dlhopisy a iné cenné papiere,
  4. tovar/výrobky/veci mimoriadnej, alebo aj nevyčísliteľnej hodnoty (najmä, nie však výlučne, drahé kovy a kamene, šperky, starožitnosti, umelecké predmety a tiež nepoistené veci vysokej hodnoty, t. j. nad 5.000,- €),
  5. predmety určené na prepravu, ktoré nie sú Riadne zabalené podľa ods. 18 s prihliadnutím na hmotnosť, rozmery alebo na iný charakter predmetu (napr. zrkadlo zabalené len vo fólií, nôž bez pevného uzavretého puzdra, sklenená fľaša s tekutinou nezabalená do vodotesného vrecka a pod.),
  6. Televízory - platí len pre fyzické osoby,
  7. Zásielky, ktoré majú byť doručené do P.O. Boxu,
  8. Zásielky, ktoré majú byť doručené len výlučne do vlastných rúk Príjemcu,
  9. Zásielky, pri ktorých je cena za Službu hradená na dobierku, a to v hodnote prevyšujúcej sumu 4.999,- EUR,
  10. Zásielky, ktoré pozostávajú s jedného alebo viacerých Balíkov/Paliet, ktoré prekračujú hraničné rozmery/hmotnosť uvedené v ods. 13 a 14 VOP,
  11. iné predmety, ktoré sú na prepravu zásielok podľa uváženia Poskytovateľa vzhľadom na jeho praktické skúsenosti, nevhodné;

pričom platí, že Poskytovateľ, má okrem práva uvedeného v ods. 56 VOP, právo na základe vlastného uváženia Vylúčené zásielky definované v písm. e), i) a j) tohto odseku prevziať k preprave, napriek tomu, že ide o Vylúčené zásielky, avšak Objednávateľ v takom prípade berie na vedomie a súhlasí s tým, že sa mu bude účtovať aj prísl. doplatok podľa aktuálneho Cenníka doplatkov Poskytovateľa, zverejneného v Internetovom obchode za každý jeden Balík/Paletu, ktorá spĺňa prísl. podmienky takých Vylúčených zásielok.

 1. Balíkovým centrom“, sa rozumie vyhradený priestor prísl. obchodného zmluvného partnera Poskytovateľa (z Prílohy č. 6) označený logom Poskytovateľa, zriadený/vyčlenený na plnenie účelu tejto Zmluvy, slúžiacim jednak na dočasné uskladnenie Zásielok, ako aj na:
  1. vydanie Zásielok, a to buď Príjemcom v prípade ich doručenia, alebo Poskytovateľovi na ďalšiu prepravu a
  2. prijatie Zásielok, a to buď od Objednávateľa/Odosielateľa na ich ďalšiu prepravu, alebo od Poskytovateľa na ich uskladnenie a následne vydanie/doručenie Príjemcom.
 2. Pracovným časom“ sa rozumie časový úsek určený podľa platného času v Bratislave, a to od 08.00 hod. do 17.00 hod. a iba počas pracovných dní a „pracovným dňom“ sa rozumie každý deň od pondelka (vrátane) do piatku (vrátane), pokiaľ nejde o dní pracovného pokoja a/alebo sviatky v Slovenskej republike. Pracovný čas jednotlivých Balíkových centier sa môže líšiť, v závislosti od prevádzkových hodín prísl. prevádzok obchodných partnerov Poskytovateľa, v ktorom sa Balíkové centrá nachádzajú. Poskytovateľ odporúča si tieto skutočnosti vopred preveriť u prísl. obchodného partnera prevádzkujúceho prísl. Balíkové centrum (podľa Prílohy č. 6) o využitie služieb ktorého má Objednávateľ/Prijímateľ záujem.

26b. Orgánom štátnej kontroly a dozoru zákonnosti poskytovania služieb vo veciach ochrany Spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Odbor výkonu dozoru

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

fax č. 041/763 21 39

26c. Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu podľa platných VOP a/alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ na takú žiadosť Spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS však môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v pltnom znení (ďalej len „ZoARS“) a tiež s výnimkou sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20,- EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva prísl. subjektu ARS podľa ust. § 3 ZoARS, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 ZoARS. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS. Na ARS sú príslušné viaceré subjekty, avšak právo voľby, ktorému z nich sa podá návrh, má Spotrebiteľ. Spotrebiteľ má však možnosť využiť ARS aj v online forme/režime, a to prostredníctvom webovej adresy http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Aktuálny zoznam subjektov ARS je vedený Ministerstvom hospodárstva SR, zverejnený na jeho webovom sídle https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Okrem ARS má Spotrebiteľ právo obrátiť sa s ochranou svojich práv kedykoľvek aj na vecne a miestne príslušný všeobecný súd SR.

 

Časť II

Podmienky poskytovania Služieb

 

Článok 1

Objednávanie Služieb a uzavretie zmluvy

 

 1. Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľom je oprávnený vykonať objednávku Služby/Služieb, ktoré sa nachádzajú v ponuke Poskytovateľa v Internetovom obchode, alebo v Atole (postupom podľa ods. 54 VOP), a to na základe vyplnenia prísl. elektronického formulára objednávky a s príp. využitím funkcie nákupného košíka (v príp. použitia Internetového obchodu).

Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom je oprávnený vykonávať objednávky Služieb len prostredníctvom Internetového obchodu, a to na základe vyplnenia prísl. elektronického formulára objednávky a s príp. využitím funkcie nákupného košíka.

Aktuálnou ponukou Služieb vrátane ich ceny v čase odoslania prísl. objednávky, je Poskytovateľ viazaný.

 1. Objednávateľ vykoná objednávku prísl. Služby výberom Služby a následným riadnym vyplnením príslušného elektronického objednávkového formulára, ktorý elektronicky odošle/potvrdí Poskytovateľovi (ďalej len „Objednávka“ v prísl. gram. tvare). Podmienkou platnosti takto odoslanej/potvrdenej elektronickej Objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí prísl. správneho formulára, ktorý sa vzťahuje na danú Službu vybratú Objednávateľom. Objednávateľ berie na vedomie, že ak V Objednávke uvedie, alebo inak poskytne Poskytovateľovi, nepravdivé, zavádzajúce alebo klamlivé vyhlásenia a/alebo informácie o Zásielke alebo jej obsahu, berie na vedomie a súhlasí s tým, že mu bude uložená dodatočná povinnosť uhradiť aj príp. doplatky doúčtované podľa prísl. Cenníka doplatkov, a berie na vedomie, že v horšom prípade mu môže hroziť aj občianskoprávny spor a/alebo priestupkové konanie a/alebo konanie o správnom delikte a/alebo v krajných prípadoch dokonca trestné stíhanie, v ktorých mu môže byť udelená ešte aj povinnosť nahradiť škodu a náklady konania a/alebo peňažná pokuta a/alebo prepadnutie alebo zhabanie Zásielky, či iný trest alebo ochranné opatrenie.
 2. Odoslaním/potvrdením Objednávky, Objednávateľ prijíma VOP v znení aktuálnom v čase odoslania/potvrdenia Objednávky a súhlasí s ich znením a z jeho strany akceptuje uzavretie prísl. konkrétnej zmluvy o preprave, resp. zmluvy o poskytnutí  Služby/Služieb, a to vo vlastnom mene a/alebo v mene inej osoby, ktorú riadne a preukázateľne zastupuje (napr. ak ide o štatutárneho zástupcu, alebo splnomocnenca na základe písomného platného plnomocenstva, písomnej zmluvy, alebo iného obdobného písomného dokumentu, z ktorého prísl. zastúpenie vyslovene vyplýva). V prípade, ak v Objednávke budú uvedené akékoľvek inštrukcie Objednávateľa pre prepravu, či doručenie Zásielky, ktoré sa odchyľujú a/alebo sú v rozpore s týmito VOP, Poskytovateľ nie je nimi viazaný. Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov uvedených ním v Objednávke.
 3. Odoslaním/potvrdením Objednávky Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom zároveň potvrdzuje, že Poskytovateľ si riadne a včas splnil všetky svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a že Objednávateľ sa s nimi riadne a podrobne oboznámil.
 4. Odoslaním/potvrdením Objednávky, Objednávateľ zároveň udeľuje Poskytovateľovi neodvolateľný súhlas s tým, aby Poskytovateľ v prípade potreby prísl. prepravu Zásielky a vykonanie Služby objednanej Objednávateľom, zabezpečil prostredníctvom inej osoby (subposkytovateľa) odlišnej od Poskytovateľa. Poskytovateľ však v takom prípade zodpovedá za vykonanie objednanej Služby a za samotnú prepravu Zásielky v rovnakom rozsahu, akoby Službu vykonával sám.
 5. V prípade, ak bola Objednávka odoslaná/potvrdená, tak po odoslaní/potvrdení objednávky Objednávateľom, mu obratom príde automaticky generované oznámenie o faktickej evidencii Objednávky Poskytovateľom, ktoré obsahuje rekapituláciu samotnej Objednávky a potvrdenie, že Poskytovateľ Objednávku eviduje vo svojom systéme. Predmetné automatické potvrdenie však nie je právne záväzné až do momentu skutočnej akceptácie Objednávky Poskytovateľom podľa nasl. odseku 33 VOP. V prípade, ak prísl. automatické oznámenie o doručení Objednávky nebude Objednávateľovi doručené do 30 minút, je možné predpokladať nejaký technický problém a Objednávka sa nepovažuje za riadne doručenú, a preto je neplatná, s výnimkou prípadu, ak by v danej 30 minútovej lehote bolo už zároveň doručené Objednávateľovi aj Oznámenie o akceptácií Objednávky Poskytovateľom podľa nasl. ods. 33 VOP.
 6. Poskytovateľ je oprávnený vykonať všetky vhodné a potrebné úkony za účelom overenia pravdivosti, správnosti a úplnosti údajov uvedených v Objednávke, ako aj ich súladu s VOP. Ak nevzniknú žiadne pochybnosti o pravdivosti, správnosti, úplnosti údajov ako aj ich súladu s VOP, Poskytovateľ v Pracovnom čase a bez zbytočného odkladu (v prípade objednávky prostredníctvom Internetového obchodu však nie skôr ako dôjde k úhrade ceny Služby podľa ods. 42 VOP) akceptuje Objednávku tým, že Objednávateľovi prostredníctvom e-mailu uvedeného Objednávateľom v jeho Objednávke, odošle Oznámenie o akceptácií objednávky Poskytovateľom. Doručením takého Oznámenia o akceptácií objednávky Objednávateľovi, vzniká (sa uzatvára) medzi Objednávateľom a Poskytovateľom prísl. zmluva. Uzavretím akejkoľvek zmluvy, ktorá zahŕňa alebo súvisí s prepravou Zásielok, Objednávateľ súhlasí s tým, že uzavretou zmluvou:
  1. je zmluva o cestnej preprave Zásielky, ak sa preprava Zásielky vykonáva prostredníctvom cestnej dopravy po cestách,
  2. je zmluva o poskytnutí iných s prepravou súvisiacich služieb, ak je jej predmetom iné plnenie, ktoré však nie je prepravou.

V prípade, ak Poskytovateľ zistí akékoľvek nezrovnalosti týkajúce sa údajov uvedených v Objednávke, alebo ich nesúlad s VOP, bezodkladne kontaktuje Objednávateľa telefonicky a oznámi mu túto  skutočnosť aj e-mailom, a to za účelom pokusu o odstránenie zistených nedostatkov Objednávky a následne sa Poskytovateľ s Objednávateľom dohodnú sa na ďalšom postupe. Avšak v prípade, ak Objednávateľa nebude možné opakovane kontaktovať na v Objednávke uvedenom tel. čísle a ak Objednávateľ nereaguje ani na e-mail po dobu dlhšiu ako 30 minút, Poskytovateľ ma právo Objednávku odmietnuť, o čom Poskytovateľ Objednávateľovi na ním v Objednávke uvedený e-mail doručí prísl. Oznámenie o odmietnutí Objednávky.

 1. Bez ohľadu na postup podľa ods. 33 VOP, v prípade, ak:
  1. Objednávateľovi bude doručené Oznámenie o odmietnutí Objednávky, alebo
  2. do 30 min. od odoslania/potvrdenia Objednávky, Objednávateľovi nebude doručené žiadne Oznámenie,
  3.  nebude doručené Oznámenie o akceptácií Objednávky Poskytovateľom najneskôr do 15.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa po odoslaní/potvrdení Objednávky;

považuje sa Objednávka za Objednávku v rozpore s VOP, príp. za vyplnenú nesprávne/neúplne a Poskytovateľ ju neakceptuje, a teda nie je ňou viazaný.

 

Článok 3

Stornovanie Objednávky

 

 1. Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom má právo stornovať objednávku e-mailom v nasledovných prípadoch:
 1. do uplynutia 2 hodín od odoslania Objednávky (aj bez udania dôvodu) v každom prípade,
 2. po uplynutí 2 hodín od odoslania Objednávky (aj bez udania dôvodu) - najneskôr však do momentu, kým nebola Objednávka už akceptovaná zo strany Poskytovateľa (rozhodujúcim momentom je čas doručenia Oznámenia o akceptácií objednávky Objednávateľovi).
 1. Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľom má právo stornovať objednávku e-mailom len v nasledovnom prípade:
 1. do uplynutia 2 hodín od odoslania Objednávky (aj bez udania dôvodu), najneskôr však do momentu, kým nebola Objednávka už akceptovaná zo strany Poskytovateľa (rozhodujúcim momentom je už čas odoslania Oznámenia o akceptácií objednávky Poskytovateľom).
 1. V prípade, že Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom stornuje už akceptovanú Objednávku, takéto stornovanie sa považuje za odstúpenie od zmluvy podľa ods. 90 a 91 VOP.
 2. V prípade, že Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľom stornuje už akceptovanú Objednávku, takéto stornovanie sa považuje za odstúpenie od prísl. konkrétnej zmluvy a je povinný uhradiť Poskytovateľovi okrem ceny Služby aj cenu spiatočnej prepravy Zásielky a všetky ním preukázateľne vynaložené náklady, ktoré Poskytovateľovi vznikli v súvislosti s prípravou a realizáciou danej Objednávky vrátane príp. doplatkov, colných/mýtnych poplatkov a daní vzťahujúcich sa k preprave/Službe.
 3. Poskytovateľ má právo stornovať už potvrdenú Objednávku, ak z objektívnych dôvodov, bez pričinenia Objednávateľa/Príjemcu, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti a všetkého úsilia, ktoré možno od Poskytovateľa spravodlivo požadovať, nie je schopný vykonať Službu pre Objednávateľa v Mieste doručenia, príp. v garantovanej lehote, pokiaľ sa osobitne písomne nedohodne s Objednávateľom inak. Poskytovateľ má tiež právo stornovať akceptovanú Objednávku aj v prípade, ak Objednávateľ neodpovedá na e-mail, alebo ho Poskytovateľ nemôže opakovane telefonicky zastihnúť, po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou. V prípade stornovania Objednávky podľa tohto odseku 39, a/alebo podľa ods. 35 a/alebo 36 VOP, Poskytovateľ vráti Objednávateľovi všetky ním už uhradené platby, a to najneskôr do 14 dní od stornovania Objednávky.

 

Článok 4

Platobné podmienky

 

 1. Ceny Služieb, ktoré sa nachádzajú v ponuke Internetového obchodu a v ods. 16 VOP, sú uvedené v mene EURO a je k ním už pripočítaná príslušná sadzba DPH v zmysle platných predpisov, ale v cene nie sú zahrnuté náklady na príp. colné konanie ohľadom Zásielky ani ďalšie, príp. mýtne, poistné poplatky, ani príp. doplatky účtované podľa prísl. Cenníka doplatkov zverejneného v Internetovom obchode/Atole. Objednávateľ odoslaním/potvrdením Objednávky taktiež prehlasuje, že sa podrobne oboznámil so zverejneným Cenníkom Služieb Poskytovateľa, Cenníkom doplatkov Poskytovateľa ako i s Cenníkom palivového príplatku (ktorého aktuálna výška je aktualizovaná každý mesiac) a že voči nim nemá žiadne výhrady a tieto považuje za primerané vo vzťahu k ponuke objednávaných Služieb. Poskytovateľ je jednostranne oprávnený každoročne zvýšiť výšku ceny Služieb podľa výšky ročnej miery inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok v SR, o hodnotu jej indexu rastu. V roku 2022 je Poskytovateľ oprávnený jednostranne zvýšiť výšku ceny Služieb o výšku ročnej miery inflácie s platnosťou od 01.03.2022, pričom Poskytovateľ je povinný za týmto účelom Objednávateľa (prostredníctvom e-mailovej adresy Objednávateľa uvedenej v Objednávke/evidovanej v Atole) upozorniť na takéto zvýšenie cien Služieb podľa tohto písmena, a to najneskôr do 28.02.2022. Následne sa obdobný postup uplatní aj každý nasledujúci kalendárny rok, avšak už vždy s platnosťou zvýšenia cien Služieb od 01.02. prísl. roka, pričom Poskytovateľ už po ďalšie roky nie je povinný za týmto účelom Objednávateľa upozorňovať na zvýšenie cien Služieb podľa tohto písmena, čo Objednávateľ berie na vedomie a s uvedeným postupom súhlasí. Základom pre zmenu cien Služieb o mieru inflácie budú vždy ceny Služieb platné v čase zverejnenia prísl. miery inflácie Štatistickým úradom SR.
 1. Cena Služby sa môže navýšiť, okrem prípadu uvedeného v predchádzajúcom odseku (DPH), aj o všetky clá (dovozné, vývozné), dane, poistné, mýto, pokuty, skladné a ostatné náklady a ich príslušenstvo, ktoré uhradil Poskytovateľ alebo, ktoré Poskytovateľovi bolo uložené zaplatiť v dôsledku (a) colného konania a/alebo (b) iného konania s orgánmi verejnej moci a/alebo (c) v dôsledku toho, že Objednávateľ/Príjemca Zásielky riadne a včas neposkytli potrebnú dokumentáciu, informácie alebo inú súčinnosť alebo, že Objednávateľ si nezaobstaral vo vzťahu k obsahu Zásielky potrebné povolenie na vývoz alebo dovoz, licenciu alebo iné úradné povolenie a/alebo sa dopustil iného konania alebo opomenutia, v dôsledku ktorého došlo k vzniku nákladov uvedených vyššie, pričom cena Služby sa môže navýšiť ešte aj v prípade:
  1. nesprávneho odváženia/odmerania Balíkov/Paliet zo strany Objednávateľa/Odosielateľa ako aj v prípade ak v Objednávke uvedené hmotnosti/rozmery Balíkov/Paliet, ktoré sú súčasťou Zásielky sa nezhodujú so skutočnými rozmermi, je Poskytovateľ oprávnený prípadný finančný rozdiel v cene Služby Objednávateľovi doúčtovať, s čím Objednávateľ súhlasí. V prípade nesprávne zabalenej Zásielky (v rozpore s Riadnym zabalením podľa ods. 18 VOP) je Poskytovateľ aj bez oznámenia tejto skutočnosti, oprávnený doúčtovať Objednávateľovi doplatok za nesprávne zabalenie Zásielky a rovnako v prípade, ak sa bude jednať o neštandardnú/atypickú Zásielku – o Zásielku, ktorá nie je bežného tvaru, napr. obálky, kocky, kvádra, a/alebo je nestabilného geometrického tvaru, napr. valcového, guľatého, oválneho a pod., Poskytovateľ je rovnako oprávnený doúčtovať Objednávateľovi aj doplatok za neštandard/atyp Zásielky, s čím Objednávateľ súhlasí. Predmetný postup sa rovnako uplatní aj pri spôsobe preprave na dobierku, pričom však doúčtovanie doplatkov bude vykonané len voči Objednávateľovi s čím Objednávateľ súhlasí,
  2. ak si Objednávateľ v Objednávke zvolí možnosť GDD Poskytovateľ doúčtuje doplatok za GDD,
  3. ak si Objednávateľ v Objednávke zvolí možnosť D12, Poskytovateľ doúčtuje doplatok za D12,
  4. v prípade voľby možnosti prepravy na dobierku, Poskytovateľ doúčtuje doplatok za dobierku a v prípade navyše voľby možnosti spôsobu platby CDR, aj prísl. doplatok za CDR,
  5. v prípade zmeny COD na základe žiadosti zazmluvneného Objednávateľa sa účtuje administratívny poplatok 2,50 EUR,
  6. v prípade zmeny Rozvozového depa na základe žiadosti zazmluvneného Objednávateľa sa účtuje administratívny poplatok 1,50 EUR,
  7. v prípade uplatnenia postupu podľa ods. 24 VOP ohľadom niektorých Vylúčených zásielok, pričom však doúčtovanie prísl. doplatkov podľa tohto písm. bude vykonané len voči Objednávateľovi s čím Objednávateľ súhlasí,
  8. v prípade, že zásielka obsahuje televízor presahujúci rozmer 43", bude táto zásielka podliehať ručnej manipulácii a bude jej preto účtovaný nadrozmerný príplatok (Objednávateľom môže byť len právnická osoba podľa ods. 24 VOP);

všetko podľa platného Cenníka Služieb / Cenníka doplatkov Poskytovateľa dostupných v Internetovom obchode/Atole. Poskytovateľ si však vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť ceny Služieb (vrátane doplatkov), a to aj v iných prípadoch, avšak o každej takej zmene cien, vykonanej z iných dôvodov ako sú uvedené vo ods. 40 a 41 písm. a. až h. VOP, je Poskytovateľ povinný (prostredníctvom e-mailovej adresy Objednávateľa uvedenej v Objednávke/evidovanej v Atole) min. 14 dní vopred informovať Objednávateľa.

 1. Objednávateľ je (okrem prípadu využitia Atolu a/alebo prípadu zvolenia spôsobu prepravy na dobierku, alebo prípadu kedy sú Služby poskytované na základe osobitnej Rámcovej zasielateľskej zmluvy podľa ods. 53 až 55 VOP) povinný bezodkladne po vyplnení príslušného elektronického formulára - Objednávky prostredníctvom Internetového obchodu a po dokončení/potvrdení Objednávky, uhradiť celú cenu Služby. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade omeškania s akoukoľvek úhradou Poskytovateľovi podľa VOP, je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť plnenie svojich povinnosti voči Objednávateľovi vyplývajúcich z Objednávky, uzavretej zmluvy a týchto VOP, pričom je oprávnený odmietnuť poskytovať ďalšie Služby totožnému Objednávateľovi v budúcnosti.
 2. Ak Poskytovateľ nemôže dokončiť zmluvnú prepravu a doručiť Zásielku podľa potvrdenej Objednávky kvôli okolnostiam, či skutočnostiam, za ktoré Poskytovateľ nenesie zodpovednosť, Poskytovateľ má nárok na úhradu ceny zodpovedajúcej uskutočnenej preprave/Služby od Objednávateľa podľa platného Cenníka Služieb Poskytovateľa. Skutočnosti a okolnosti, za ktoré Poskytovateľ nezodpovedá, sú výlučne len dôvody ležiace na strane Objednávateľa a/alebo Prijímateľa. Ustanovenie ods. 67 písm. b) VOP tým nie je dotknuté.
 3. Cena za prepravu Zásielky/cena Služby v prípade, ak ide o využitie Internetového obchodu môže byť uhradená s výnimkou prípadu podľa ods. 46 VOP, len platobnou kartou, alebo bezhotovostným prevodom cez platobnú bránu Global payments s.r.o., hneď po dokončení Objednávky. Poskytovateľ zasiela Objednávateľovi faktúru elektronicky (s výnimkou prepravy na dobierku), na e-mail zadaný v Objednávke. Objednávateľ výslovne súhlasí so zasielaním elektronických faktúr v súlade s ust. § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v zmysle podmienok stanovených týmito VOP.
 4. Vyššie o ods. 44 VOP uvedený súhlas môže Objednávateľ kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou, doručenou na adresu sídla Poskytovateľa.
 5. a) V prípade, že Zásielka bude odosielaná na dobierku (v prípade zvolenia Objednávateľom takej možnosti v Objednávke - prísl. el. formulári) je povinný zaplatiť Poskytovateľovi celú cenu za Službu vrátane všetkých doplatkov či príplatkov podľa týchto VOP a prísl. Cenníkov, ktoré súvisia s prepravou (s výnimkou doplatkov podľa ods. 41 písm. a) a e) VOP, ktoré sú účtované vždy len Objednávateľovi), Prijímateľ, a to pred bezprostredným prevzatím Zásielky. Poskytovateľ využíva dátový prenos na objednanie prepravy Zásielok, preto môže Príjemca Zásielky dobierkovú čiastku (COD) uhradiť aj platobnou kartou (ak Poskytovateľ ponúka možnosť CDR v Mieste doručenia Zásielky) alebo v hotovosti. Služba CDR - úhrada platobnou kartou je dostupná pre všetky Zásielky s COD doručované na území Slovenskej, Českej a Maďarskej republiky kde Poskytovateľ túto možnosť ponúka. Pri platbe dobierky platobnou kartou bude Príjemcovi okrem riadnej ceny za Službu, doplatku za COD, účtovaný ešte aj doplatok za platbu kartou CDR, ktorý sa riadi Cenníkom doplatkov Poskytovateľa. Pri platení dobierok v zahraničí s konverziou kurzu, banka Poskytovateľa (napr. v prípade platby týkajúcej sa zahraničného účtu Poskytovateľa v Českej republike - Fio banka, a.s., v prípade platby týkajúcej sa zahraničného účtu Poskytovateľa v Maďarskej republike - OTP Bank Nyrt.) použije výmenný kurz v zmysle kurzového lístka príslušnej banky Poskytovateľa platného v čase odpísania sumy platby z účtu, resp. v čase faktického vyplatenia dobierky. Pri cezhraničnej úhrade dobierky, alebo pri cezhraničnej úhrade vrátenej zahraničnou bankou sa použije domácou bankou Poskytovateľa stanovený individuálny kurz platný výlučne v čase spracovania cezhraničnej úhrady, pričom Objednávateľ/Príjemca na individuálny kurz nemá právny nárok (banka si pri konverzných/cezhraničných úhradách môže účtovať dodatočné poplatky podľa aktuálneho platného sadzobníka príslušnej banky). Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek kurzové riziká.

b) Úhrada dobierok prebieha primárne v združených platbách. Združenou platbou sa rozumie súhrnná platba dobierok za Zásielky doručené daný deň v jednej krajine. Rozpis jednotlivých platieb obsiahnutých v združenej platbe je Objednávateľovi zasielaný v deň úhrady v elektronickej podobe. Sekundárnym spôsobom je vyplácanie dobierok jednotlivo za každú Zásielku. Taký spôsob môže byť nastavený po prijatí požiadavky od Objednávateľa.

c)  V prípade, ak sa jedná o doručovanie Zásielky na dobierku prostredníctvom niektorého Balíkového centra, úhradu prísl. dobierky môže Príjemca v Balíkovom centre vykonať len bezhotovostne platobnou kartou s čím Objednávateľ vyjadruje súhlas odoslaním prísl. objednávky, a tak preberá na seba prísl. zodpovednosť, ako aj povinnosť náležite poučiť Príjemcu o tejto dôležitej skutočnosti.

 1. V prípade prepravy Zásielky na dobierku, príslušný daňový doklad o zaplatení (a prísl. faktúra) v písomnej podobe tvorí zároveň súčasť Zásielky, s výnimkou prípadu doručovania prostredníctvom Balíkového centra, kedy prísl. doklad/potvrdenie banky o úhrade dobierky z platobného terminálu Balíkového centra slúži na potvrdenie úhrady dobierky. V prípade, ak nejde o prepravu Zásielky na dobierku, tak prísl. daňový doklad o zaplatení v el. podobe sa zasiela iba na e-mailovú adresu Objednávateľa bezodkladne po vykonaní úhrady Služby v celom rozsahu v prospech účtu Poskytovateľa spôsobom uvedeným vyššie v ods. 44 VOP.
 2. Faktúru na akékoľvek dodatočné náklady, či doplatky, alebo z dôvodov uvedených v ods. 41 VOP, zašle Poskytovateľ Objednávateľovi len prostredníctvom e-mailu s čím Objednávateľ vyjadruje súhlas.
 3. Poskytovateľ je kedykoľvek aj bez udania dôvodu oprávnený odoprieť doručiť Zásielku Prijímateľovi, a to až do momentu úplného zaplatenia celej ceny Služby, vrátane preukázateľne vzniknutých príp. dodatočných doplatkov.
 4. Splatnosť akýchkoľvek faktúr, okrem faktúry generovanej Internetovým obchodom na cenu Služby uhrádzanej bezprostredne po/pri odoslaní/potvrdení Objednávky, sú 14 dní odo dňa ich vystavenia. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že akékoľvek platby či finančné operácie Poskytovateľa v súvislosti so Službami a týmito VOP majú vždy splatnosť 14 dní, bez ohľadu na výšku, druh či spôsob platby.
 5. V prípade, ak celá cena Služby nebude zaplatená riadne a včas, má Poskytovateľ právo:
  1. ak už došlo k odoslaniu Zásielky, resp. odovzdaniu Zásielky na prepravu, Zásielku zadržať (zádržné právo) až do úplnej úhrady dlžnej sumy a/alebo
  2. v prípade disponovania finančnými prostriedkami úhrad Prijímateľov pri preprave na dobierku, jednostranne započítať finančné prostriedky z dobierok na záväzky/dlhy Objednávateľa,
  3. od zmluvy s Objednávateľom odstúpiť;

pričom tým nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa ods. 42 VOP, ani nárok Poskytovateľa na úhradu nákladov špecifikovaných v ods. 38, alebo 90, 91 VOP a ani nárok Poskytovateľa na náhradu škody, vrátane ušlého zisku.

 1. Len Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľom sa môže po osobitnej dohode s Poskytovateľom dohodnúť aj na inom spôsobe platby a lehotách splatnosti ako sú uvedené v tomto článku.
 2. Len Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľom a má záujem sa s Poskytovateľom dohodnúť aj na pravidelne či kontinuálnej obchodnej spolupráci spočívajúcej v dlhodobom a opakovanom vykonávaní Služieb na zmluvnom základe má možnosť využiť presne na tento účel určený Atol, a to postupom podľa ods. 54 VOP.
 3. Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľom na účely podľa ods. 52 a/alebo 53 VOP po vstupe na webové rozhranie Atolu pravdivo a úplne vyplní prísl. prihlasovací elektronicky formulár a odošle ho Poskytovateľovi. Vyplnením a odoslaním prísl. prihlasovacieho formulára Objednávateľ vyjadruje vôľu a súhlas s tým, že je viazaný ustanoveniami VOP a že sa plne oboznámil s ich obsahom. Poskytovateľ v prípade, ak bez výhrad schváli takto odoslaný formulár, bez zbytočného odkladu z poskytnutých údajov vytvorí pre Objednávateľa individuálny používateľský/zákaznícky účet a vygeneruje k nemu prísl. prihlasovacie údaje a heslo, ktoré budú Objednávateľovi slúžiť pre vstup do prihlasovacej časti Atolu, t.j. do predmetného účtu Objednávateľa, a následne Poskytovateľ tieto prihlasovacie údaje a heslo vrátane potvrdenia o vytvorení účtu zašle Objednávateľovi na e-mail ním uvedený v prísl. prihlasovacom formulári. Predmetná Rámcová zasielateľská zmluva o vykonávaní Služieb podľa predchádzajúceho odseku sa uzatvára elektronicky prostredníctvom Atolu, a to už momentom vykonania prvého prihlásenia sa do prihlasovacej časti/používateľského účtu Atolu Objednávateľom po zadaní správnych prihlasovacích údajov a hesla, ktoré mu boli vygenerované a oznámené zo strany Poskytovateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že zmena týchto údajov nie je z bezpečnostných a praktických dôvodov možná, a preto sa zaväzuje, že tieto údaje bude chrániť pred vyzradením a nezneužije ich, ani ich neposkytne žiadnej neoprávnenej tretej osobe. V prípade, ak bude Objednávateľ a/alebo Poskytovateľ mať záujem aj na osobitnej úprave niektorých práv a povinnosti uvedených vo VOP (napr. podľa ods. 52 VOP), a/alebo bude mať záujem zmluvne upraviť ďalšie práva a povinnosti neuvedené vo VOP, tieto si Objednávateľ a Poskytovateľ dohodnú po vzájomnej dohode osobitne v písomnej forme Rámcovej zasielateľskej zmluvy o vykonávaní Služieb, pričom prísl. Rámcová zmluva zasielateľská zmluva o vykonávaní Služieb sa bude v takom prípade považovať za platne uzavretú až dňom jej faktického podpisu poslednou zo zmluvných strán.
 4. V prípade ak dôjde k uzavretiu osobitnej písomnej Rámcovej zasielateľskej zmluvy o vykonávaní Služieb spôsobom podľa odseku 54 VOP, tak sa vzťah Objednávateľa a Poskytovateľa riadi v prvom rade ustanoveniami predmetnej uzavretej Rámcovej zmluvy a v častiach zmluvne osobitne neupravených, podporne týmito VOP. V prípade rozporov ustanovení takej Rámcovej zmluvy s ustanoveniami VOP majú prednosť ustanovenia predmetnej písomnej Rámcovej zmluvy.

 

Článok 5

Doručovacie podmienky a čas doručenia

 

 1. Poskytovateľ je povinný doručiť Zásielku Príjemcovi v mieste, ktoré určuje Objednávka alebo prísl. zmluva, pričom Zásielka by mala byť doručená v lehotách podľa ods. 57 VOP uvedených nižšie. Poskytovateľ je povinný Zásielku prevziať v Mieste odoslania a v konkrétny deň osobitne dohodnutý s Objednávateľom, výlučne však len v rámci plynutia Pracovného času počas pracovných dní. Na príp. neexistenciu Riadneho zabalenia (t.j. na nevhodnosť/nesprávnosť obalu/balenia vzhľadom na povahu Zásielky) a/alebo na nesprávnosť rozmerov/hmotnosti balíka/palety v Zásielke Poskytovateľ upozorní Objednávateľa a/alebo Odosielateľa spôsobom stanoveným v týchto VOP. V prípade, ak objektívne existuje taká možnosť Objednávateľ/Odosielateľ je povinný okamžite upraviť obal Zásielky a Zásielku tak, aby bola Riadne zabalená a aby neprekračovala rozmerové a hmotnostné limity uvedené v týchto VOP. V prípade, ak Objednávateľ/Odosielateľ okamžite neupraví obal Zásielky/samotnú Zásielku tak, aby bola Riadne zabalená a spĺňala podmienky maximálnych rozmerov/hmotnosti, Poskytovateľ má právo odmietnuť prevziať takú Vylúčenú zásielku. Pokiaľ úprava obalu Zásielky/samotnej Zásielky nie je objektívne v danom čase a mieste možná a Objednávateľ bezvýhradne trvá na jej preprave, avšak už na jeho vlastnú zodpovednosť (ods. 67 písm. b) VOP), Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že mu budú v súlade s ods. 41 písm. a) a/alebo e) VOP doúčtované prísl. doplatky podľa Cenníka doplatkov. Poskytovateľ (resp. jeho zamestnanec či prepravou poverená osoba), je vždy oprávnený pred prevzatím Zásielky si vyhotoviť aj prísl. potrebnú fotodokumentáciu predmetnej Zásielky a najmä jej obalu.
 1. Doba, do kedy sa má Zásielka doručiť Príjemcovi, je určená tzv. hraničnými prepravnými lehotami Poskytovateľa, t. j. v rámci Slovenskej republiky je hraničná lehota v rozmedzí od 24 hod. do 72 hod. a v rámci Českej republiky od 24 hod. do 72 hod. a Maďarskej republiky od 48 hod. do 72 hod. od momentu faktického vyzdvihnutia Zásielky Poskytovateľom, ktoré sú uvedené aj pri jednotlivých druhoch poskytovaných Služieb v Internetovom obchode. Predmetné hraničné prepravné lehoty začínajú plynúť od okamihu faktického prevzatia Zásielky od Odosielateľa až do okamihu odovzdania zásielky Príjemcovi, prípadne do okamihu 1. neúspešného pokusu o odovzdanie zásielky Príjemcovi. Objednávateľ však berie na vedomie, že aj keď Poskytovateľ vynaloží všetko potrebné úsilie, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať k tomu, aby dodržal pri preprave a doručovaní Zásielky predmetné hraničné lehoty, Poskytovateľ neručí Objednávateľovi, že dôjde k doručeniu Zásielky výlučne počas hraničných lehôt a za ich príp. nedodržanie, resp. za ich príp. prekročenie Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť, s výnimkou prípadu objednania osobitných Služieb G12 a GDD, kedy v prípade prekročenia doručovacích lehôt uvedených v ods. 16.3 alebo 16.4 VOP je Poskytovateľ povinný uhradenú cenu Služby Objednávateľovi vrátiť, resp. ak nebola ešte uhradená, nesmie ju fakturovať. Na dobu doručenia Balíkov do prísl. Balíkového centra to platí obdobne, avšak doba dokedy je možné osobné prevzatia prísl. Balíka/-ov Príjemcom je v prípade Balíkových centier 7 kalendárnych dní odo dňa dodania Balíka do prísl. Balíkového centra, čo je automaticky oznamované Objednávateľovi prísl. mailom/sms.
 1. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ a/alebo orgány verejnej moci a/alebo iné orgány vrátane prísl. colných orgánov majú právo v prípade dôvodného podozrenia otvoriť a skontrolovať obsah Zásielky a v prípade, ak je obsah Zásielky chránený poštovým tajomstvom, listovým tajomstvom a/alebo v iných prípadoch, o ktorých tak ustanovuje platný právny predpis, otvorenie Zásielky a jej príp. kontrola sa môže zo strany spomenutých subjektov vykonať len za podmienok a v rozsahu, ktoré umožňujú platné právne predpisy.
 2. Povinnosť Poskytovateľa Zásielku doručiť je splnená už faktickým odovzdaním Zásielky Príjemcovi v Mieste doručenia, alebo podľa ods. 60, či 61 VOP.
 3. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak nebol Objednávateľom označený Príjemca osobne zastihnutý pri 1. pokuse o doručenie Zásielky, Poskytovateľ vykoná 2. opakovaný pokus o  jej doručenie v Mieste doručenia na najbližší nasledujúci pracovný deň, avšak v prípade ak ani v takom prípade nebude Príjemca zastihnutý, táto môže byť vydaná aj iným osobám, ktoré sa nachádzajú na Mieste doručenia v priestoroch Príjemcu, rovnako ako aj iným osobám, o ktorých je možné podľa okolností dôvodne predpokladať, že sú oprávnené Zásielku prijať (napr. recepcia v budove, kde majú sídlo viaceré spoločnosti, rodinnému príslušníkovi Príjemcu a pod.), pričom Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je povinný kontrolovať totožnosť Príjemcu.
 4. Ak Objednávateľ sám predpokladá, alebo zistí, že Príjemca nemusí byť/nebude v približnom čase doručenia zásielky prítomný na Mieste doručenia, môže dodatočne oznámiť Poskytovateľovi, aby Zásielku odovzdal aj inej osobe, ktorá sídli,/býva, alebo sa obvykle nachádza v bezprostrednej blízkosti Miesta doručenia (napr. susednej spoločnosti, do poštovej schránky, susedovi a pod.).
 5. V prípade, že Príjemca odmietne Zásielku na Mieste doručenia (vrátane Balíkového centra) prevziať a/alebo je Zásielka z iných dôvodov na Mieste doručenia nedoručiteľná, buď z dôvodu, že Príjemca sa nedostaví v prísl. 7 dňovej lehote do určeného Balíkového centra ju prevziať, alebo v prípade, ak ani na 2. opakovaný pokus (ods. 60 VOP), a to najmä, nie však výlučne, z dôvodu nepresnej, alebo neexistujúcej adresy, neprítomnosti Príjemcu, a teda ani žiadnej inej osoby, ktorej by bolo možné v súlade s ods. 60 a 61 VOP Zásielku na Mieste doručenia odovzdať (ďalej len „nedoručiteľná zásielka“ v prísl. gram. tvare), musí o tom Poskytovateľ okamžite telefonicky a príp. aj e-mailom informovať Objednávateľa a čakať na ďalšie inštrukcie. Objednávateľ môže v takom prípade rozhodnúť:
  1. o vrátení zásielky Objednávateľovi, pričom v takom prípade sa uplatní ods. 64 VOP,
  2. o vydaní Poskytovateľovi ďalších doplňujúcich inštrukcií k doručeniu Zásielky, avšak predmetné inštrukcie sa nesmú výrazne líšiť od pôvodnej Objednávky, najmä v čase doručenia o viac ako 10 min. a/alebo v Mieste doručenia o viac ako 50 m od pôvodného Miesta doručenia, inak sa automaticky uplatní postup podľa písm. a);

pričom za nedoručiteľnú zásielku sa nepovažuje Zásielka podľa ods. 49 VOP.

 1. Na účely odseku 62 VOP platí, že pokiaľ vyjde najavo, že sa jedná o nedoručiteľnú zásielku a v primeranej dobe, najneskôr však do 10 minút od prvého pokusu o tel. kontaktovanie Objednávateľa s informáciou o nedoručiteľnej zásielke, nebudú vydané žiadne inštrukcie podľa ods. 62 písm. a) alebo b) VOP a/alebo pokiaľ nebude objektívne možné inštrukcie splniť (ak budú v rozpore s VOP), prípadne ak nebude vôbec možné úspešne skontaktovať Objednávateľa v danej dobe, je Poskytovateľ povinný nedoručiteľnú zásielku doručiť späť Objednávateľovi s uplatnením postupu podľa ods. 64 VOP. O uplatnení tohto postupu je Poskytovateľ povinný bezodkladne dodatočne e-mailom informovať Objednávateľa. V prípade nedoručiteľnej zásielky v Balíkovom centre, je o tejto skutočnosti deň pred uplynutím lehoty na prevzatie/doručenie, upovedomený prostredníctvom mailu/sms Objednávateľ a po márnom uplynutí tejto lehoty (zásielka neprevzatá/nevyzdvihnutá v stanovenej 7 dňovej lehote) je nedoručiteľná zásielka vrátená Objednávateľovi spôsobom podľa ods. 64 VOP bez akéhokoľvek nároku na náhradu nákladov a nedoručiteľnú zásielku už nie je možné vydať Príjemcovi. Predĺženie predmetnej lehoty taktiež nie je možné.
 2. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že povinnosť Poskytovateľa Zásielku doručiť je splnená v prípade nedoručiteľnej zásielky aj jej vrátením Objednávateľovi, alebo aj iným osobám, ktoré sa nachádzajú na Mieste odoslania v priestoroch Objednávateľa, rovnako ako aj iným osobám, o ktorých je možné podľa okolností dôvodne predpokladať, že sú oprávnené vrátenú nedoručiteľnú zásielku prijať (napr. Odosielateľovi, alebo na recepcii v budove, kde majú okrem Objednávateľa sídlo viaceré spoločnosti, rodinnému príslušníkovi Objednávateľa a pod.), avšak v takom prípade Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s povinnosťou uhradiť Poskytovateľovi ešte okrem ceny Služby aj všetky preukázateľne vzniknuté náklady vynaložené na spiatočnú prepravu nedoručiteľnej zásielky, ktoré sú v totožnej výške ako cena prísl. objednanej Služby. Poskytovateľ na účely tohto odseku, nie je povinný kontrolovať totožnosť Objednávateľa/Odosielateľa.
 3. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade, ak dôjde k vráteniu nedoručiteľnej zásielky Objednávateľovi z ktoréhokoľvek dôvodu podľa týchto VOP, avšak Objednávateľ odmietne (bez ohľadu na dôvod) nedoručiteľnú zásielku prevziať, alebo Objednávateľovi nebude objektívne možné nedoručiteľnú zásielku vrátiť (najmä z dôvodu neprítomnosti Objednávateľa, ani žiadnej inej osoby, ktorej by bolo možné v súlade s týmito VOP nedoručiteľnú zásielku v Mieste odoslania odovzdať), Poskytovateľ je oprávnený:
  1. vhodným spôsobom nedoručiteľnú zásielku uskladniť na náklady a nebezpečenstvo Objednávateľa,
  2.  vhodným spôsobom nedoručiteľnú zásielku predať;

v tejto súvislosti, Objednávateľ taktiež berie na vedomie a súhlasí s povinnosťou Objednávateľa uhradiť Poskytovateľovi ešte okrem nákladov podľa ods. 64 VOP aj všetky preukázateľne vzniknuté náklady vynaložené na prepravu nedoručiteľnej zásielky z Miesta odoslania do miesta jej uskladnenia/predaja. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak (vzhľadom na obsah či charakter Zásielky) z dôvodu úschovy/uskladnenia nedoručiteľnej zásielky hrozí vznik akéhokoľvek nebezpečenstva (napr. poškodenia majetku a/alebo zdravia osôb) a ak zároveň nie je možnosť nedoručiteľnú zásielku v danom čase, primeraným spôsobom predať, alebo by náklady s jej príp. predajom boli zjavne neprimerané povahe nedoručiteľnej zásielky, a to predovšetkým v prípade, ak prevyšujú náklady na predaj predpokladaný zisk z takého predaja, je Poskytovateľ oprávnený nedoručiteľnú zásielku zničiť, pričom náklady, ktoré vzniknú Poskytovateľovi uskladnením, predajom, prípadne zničením nedoručiteľnej zásielky, znáša výlučne Objednávateľ a tieto je povinný Objednávateľovi nahradiť v plnej výške. Na účely tohto písm. b) tohto odseku sa pod „vhodným spôsobom“ rozumie taký spôsob/forma/čas predaja/uskladnenia/zničenia nedoručiteľnej zásielky, ktorý je súčasne najefektívnejší a zároveň aj ekonomicky najhospodárnejší pre Poskytovateľa, uskutočnený na základe jeho vlastného odborného uváženia, s čím Objednávateľ súhlasí.

 

Článok 6

Zodpovednosť za škodu

 

 1. Poskytovateľ zodpovedá za škodu na Zásielke, ktorá vznikla/nastala od momentu jej prevzatia od Odosielateľa na Mieste odoslania, až do jej faktického odovzdania Príjemcovi (alebo iným osobám podľa ods. 60 či 61 VOP, príp. v prípade faktického vrátenia nedoručiteľnej zásielky osobám podľa ods. 64 VOP). Poskytovateľ však zodpovedá iba za skutočnú škodu, a to maximálne do výšky 2.000,- EUR; nezodpovedá za akúkoľvek stratu príjmu, ušlý zisk, stratu trhov, stratu alebo poškodenie povesti, stratu zákazníkov, stratu užívania, stratu príležitosti a nemá povinnosť zaplatiť odškodnenie/náhradu škody za akékoľvek nepriame, vedľajšie, osobitné alebo následné škody akýmkoľvek spôsobom vzniknuté, najmä, nie však výlučne, vzniknuté z porušenia povinnosti zo zmluvného vzťahu s Objednávateľom alebo z právneho predpisu, či už nedbalosti, úmyselného konania alebo inak, a to dokonca ani v prípade, ak si Poskytovateľ bol vedomý, že takáto škoda by mohla vzniknúť. V prípade Zásielok s hodnotou vyššou ako 2.000,- EUR je umožnené Objednávateľovi si Zásielku dopoistiť postupom podľa ods. 95 VOP.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté neskorým doručením/vrátením Zásielky a/alebo oneskoreným 2. opakovaným pokusom o doručenie/vrátenie Zásielky (alebo nedoručiteľnej zásielky), ani za akúkoľvek škodu na Zásielke, kedy Prijímateľ si Zásielku bez výhrad prevezme a potvrdí jej riadne doručenie Poskytovateľovi. Poskytovateľ nezodpovedá za príp. stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené na nosiči v Zásielke, Objednávateľ je povinný pred odoslaním Zásielky predmetné dáta zálohovať. Okrem uvedeného Poskytovateľ taktiež nezodpovedá za akékoľvek:
  1. škody na Zásielke (t.j. škody zapríčinené úplnou alebo čiastočnou stratou či odcudzením Zásielky, jej poškodením a/alebo poškodením jej obalu) a
  2. škody zapríčinené chybným doručením Zásielky,
  3. nedoručením Zásielky;

avšak len pokiaľ takéto škody boli spôsobené:

 1. v dôsledku porušenia akejkoľvek povinnosti Objednávateľa, prípadne Odosielateľa v Mieste odoslania alebo v dôsledku porušenia povinností vlastníka Zásielky alebo Príjemcu Zásielky a/alebo
 2. vadou alebo prirodzenou povahou obsahu Zásielky vrátane jej obvyklého opotrebovania a/alebo
 3. porušením povinnosti Riadneho zabalenia (t.j. chybným a/alebo nevhodným obalom), a/alebo nadrozmernými Zásielkami, na čo Poskytovateľ upozornil pred prevzatím Zásielky na prepravu v Mieste odoslania; ak však aj Poskytovateľ na to neupozornil Objednávateľa/Odosielateľa, nezodpovedá Poskytovateľ za škodu spôsobenú na Zásielke v dôsledku porušenia tejto povinnosti Riadneho zabalenia či dodržania maximálnych rozmerov/hmotnosti, ak ich nedodržanie nebolo pri prevzatí Zásielky poznateľné/viditeľné, a/alebo
 4. zásahmi vyššej moci (vis maior / force majeure), t.j. mimoriadnymi okolnosťami, ako je vojna, štrajk (okrem štrajku zamestnancov Poskytovateľa alebo zamestnancov osoby, ktorá na základe právneho vzťahu s Poskytovateľom zabezpečuje prepravu Zásielky), záplavy, extrémne poveternostné podmienky, dopravný kolaps, násilné udalosti rozsiahleho charakteru presahujúce rámec všeobecnej trestnej činnosti, mimoriadny, núdzový alebo vojnový stav, trestné činy tretích osôb, prípadne iné obdobne závažné skutočnosti predstavujúce prekážku, ktorá nastala nezávisle od vôle Poskytovateľa a zabránila mu v splnení jeho povinností a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Poskytovateľ túto prekážku a/alebo jej následky dokázal odvrátiť alebo prekonať, a ďalej, že by v čase vzniku zmluvy túto prekážku mal možnosť predvídať.
 1. V prípade, ak bez ohľadu na dôvod, už dôjde ku akejkoľvek škode na Zásielke od momentu jej prevzatia od Odosielateľa na Mieste odoslania, až do jej faktického odovzdania Príjemcovi (alebo iným osobám podľa ods. 60/61 VOP, príp. v prípade faktického vrátenia nedoručiteľnej zásielky osobám podľa ods. 64 VOP) je Poskytovateľ povinný vykonať všetky potrebné opatrenia k tomu, aby vzniknutá škoda bola čo najmenšieho rozsahu.
 2. V prípade zodpovednosti Poskytovateľa za škody na Zásielke je rozsah zodpovednosti a výška škody určená nákupnou/nadobúdacou hodnotou Zásielky s prihliadnutím na hodnotu Zásielky uvedenú samotným Objednávateľom v Objednávke, maximálne však 2.000,- EUR. K nadobúdacej hodnote nepatria náklady na dopravu, colné a akékoľvek iné náklady s tým spojené. V prípade pochybností s určením výšky hodnoty Zásielky sa za škodu v jednotlivom prípade považuje písomné čestné prehlásenie o nadobúdacej hodnote Zásielky. Ak Objednávateľ nepreukáže niečo iné, považuje sa za škodu spôsobenú stratou listového dokumentu a/alebo nosiča dát v informačnej technike, nákupná/nadobúdacia hodnota takéhoto prázdneho listového dokumentu alebo prázdneho nosiča dát. Pri takom poškodení alebo znehodnotení Zásielky, kedy je Zásielka stále schopná slúžiť na účel, na ktorý bola určená pred takým poškodením, je Poskytovateľ povinný nahradiť Objednávateľovi/vlastníkovi Zásielky len skutočný rozdiel medzi nákupnou/nadobúdacou hodnotou, a skutočnou hodnotou, ktorú mala Zásielka v čase doručenia na Mieste doručenia.
 3. Prijímateľ a Objednávateľ sú prostredníctvom e-mailu/sms informovaní zo strany Poskytovateľa o odoslaní Zásielky v deň jej faktického prevzatia na prepravu. Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie Zásielky v Mieste doručenia Prijímateľom alebo inou osobou (podľa ods. 60/61 VOP), najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude Príjemca dostupný aspoň na telefónnom čísle určenom pre doručenie a uvedenom v Objednávke, alebo ideálne prítomný na Mieste doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je objektívne možné splniť, je Objednávateľ bezodkladne povinný informovať Poskytovateľa a dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia postupom podľa ods. 62 VOP, alebo určiť náhradného Príjemcu, ktorý povinnosť prevzatia Zásielky splní za pôvodného plánovaného Príjemcu Zásielky v Mieste doručenia podľa ods. 61 VOP. Pre Objednávateľa vo vzťahu k náhradnému Príjemcovi ods. 71 VOP platí obdobne.
 4. Objednávateľ je povinný Príjemcu (pokiaľ Príjemca nie je totožný s Objednávateľom) vhodným a preukázateľným spôsobom poučiť, že pri doručení Zásielky Príjemcovi je Príjemca povinný ešte pred formálnym potvrdením jej doručenia, riadne skontrolovať Zásielku na prítomnosť akýchkoľvek vád - jej prípadné poškodenie, poškodenie obalu obsahu, či jej úplnosť alebo jej príp. zničenie, ako ho aj poučiť o postupe podľa článku 7 VOP. V prípade zistenia akejkoľvek vady, poškodení, či zničenia Zásielky, či iných nezrovnalostí sa uplatní reklamačný postup podľa článku 7 VOP. V prípade potvrdenia doručenia Zásielky Poskytovateľovi bez spísania škodového záznamu podľa ods. 73 VOP, Prijímateľ zároveň vyhlasuje, že Zásielku riadne skontroloval a že žiadne vady, či nezrovnalosti nezistil. „Poškodením“ alebo „vadou“ sa rozumie taká zmena stavu, akosti, rozmerov, štruktúry, stálosti zloženia vecí, tvoriacich obsah Zásielky, ktorá bráni využitiu veci na účel na ktorý bola určená, ale ktorú je možné odstrániť opravou, alebo taká zmena stavu, ktorú síce nie je možné odstrániť opravou, napriek tomu je však vec použiteľná k pôvodnému účelu. „Zničením“ sa rozumie zmena stavu vecí, tvoriacich Zásielku, ktorú nie je možné odstrániť opravou a vec sa nedá ďalej použiť k pôvodnému účelu.
 5. Objednávateľ zodpovedá Poskytovateľovi za všetky ujmy a škody, ktoré Poskytovateľovu a/alebo inej osobe vzniknú tým, že Objednávateľ/Prijemca nesplnil niektorú zo svojich povinností podľa týchto VOP vrátane toho, že odovzdal Poskytovateľovi ako Zásielku predmet, ktorý je podľa týchto VOP vylúčený z prepravy (t.j. ide o Zakázané zásielky, Vylúčené zásielky alebo Nebezpečné zásielky).

 

Článok 7

Reklamačné podmienky

 

 1. Pri zistení vád Zásielky postupom podľa ods. 71 a 74 VOP, Príjemca je povinný bezodkladne spísať za prítomnosti zamestnanca/poverenej osoby Poskytovateľa škodový zápis (ktorého znenie tvorí Prílohu č. 5 VOP) priamo na Mieste doručenia o poškodenom/porušenom balení Zásielky alebo obsahu Zásielky, ktorý bude podpísaný Príjemcom a zamestnancom/poverenou osobou Poskytovateľa, ktorý/-á Zásielku doručil/-a. Pri nesplnení tejto povinnosti Príjemcu (spísania/vyplnenia škodového zápisu), akékoľvek dodatočné reklamácie ohľadom Zásielky nebudú Poskytovateľom akceptované. Zápis o škode podľa tohto odseku nie je uplatnením reklamácie. Príjemca je povinný umožniť Poskytovateľovi, resp. pracovníkovi Poskytovateľa, aby sa pred spísaním zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody, za týmto účelom Príjemca ani Objednávateľ nesmie so Zásielkou manipulovať bez súhlasu Poskytovateľa. Poskytovateľ je v takom prípade oprávnený si vyhotoviť aj prísl. potrebnú fotodokumentáciu poškodení predmetnej Zásielky a jej obalu. Príjemca je povinný uschovať obalový materiál Zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutých vád a škody.
 2. Príjemca je povinný ihneď po doručení Zásielky túto úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodená a či obsah Zásielky zodpovedá Objednávke. V prípade, že obsah Zásielky celkom zjavne vôbec nezodpovedá Objednávke a/alebo je obsah Zásielky mechanicky poškodený, je Príjemca/Objednávateľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť/reklamovať Poskytovateľovi, a to v prípade Príjemcu/Objednávateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom najneskôr do dvoch pracovných dní od prevzatia Zásielky a v prípade Príjemca/Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom do 3 pracovných dní od prevzatia Zásielky, inak dodatočné reklamácie nebudú Poskytovateľom akceptované. V prípade, ak reklamáciu podáva iná osoba ako Objednávateľ, tak podaním reklamácie (po vyplnení reklamačného formulára) vyjadruje súhlas so znením týchto VOP a potvrdzuje, že sa riadne oboznámila s ich obsahom.
 3. Príjemca alebo Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom (ďalej v ods. 76 a nasl. VOP aj ako „Spotrebiteľ“) môže najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mala byť/bola Zásielka doručená, uplatniť reklamáciu písomne, elektronicky (prostredníctvom el. formulára Internetového obchodu, ktorý tvorí Prílohu č. 3 VOP), alebo aj osobne v sídle Poskytovateľa u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Škodový zápis spísaný podľa ods. 73 VOP (v prípade el. reklamácie jeho čitateľný farebný sken/foto) tvorí neoddeliteľnú súčasť reklamácie vrátane príp. fotodokumentácie (ak bola vyhotovená).
 4. Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z týchto práv Spotrebiteľ uplatňuje, je povinný Poskytovateľ určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Zásielky, alebo spôsobu vykonania Služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia Spotrebiteľom.
 5. Poskytovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vystaviť Spotrebiteľovi potvrdenie. Poskytovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 6. Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie uplatnenej Spotrebiteľom vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Spotrebiteľom.
 7. Reklamáciu v prípade, ak ju podáva Objednávateľ, alebo Príjemca Zásielky, ktorý nie je Spotrebiteľom, sa adresuje Poskytovateľovi najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa, keď mala byť/bola Zásielka doručená, a to iba elektronicky prostredníctvom Internetového obchodu/Atolu a prísl. (elektronického) reklamačného formulára podľa Prílohy č. 1. Škodový zápis spísaný podľa ods. 71 VOP tvorí neoddeliteľnú prílohu reklamačného formulára vrátane príp. fotodokumentácie (ak bola vyhotovená).
 8. Z každej reklamácie musí byť taktiež zrejmé:
  • kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
  • číslo Objednávky,
  • predmet reklamácie, prípadne čoho sa oprávnená osoba domáha,
  • označenie alebo popis vady Zásielky, príp. čísla Zásielky podľa identifikačného štítku,
  • komu je reklamácia adresovaná,
  • dátum podania reklamácie,
  • podpis oprávnenej osoby, (príp. spolu s plnomocenstvom, ak sa osoba podávajúca reklamáciu nechá zastúpiť).

Prílohami každej reklamácie musia byť:

 • doklad o obsahu Zásielky (dodací list, pôvodná faktúra a pod.),
 • doklad preukazujúci obstaranie veci (obsahu Zásielky) a jeho obstarávaciu/nadobúdaciu cenu, príp. výrobné náklady, pokiaľ to nie je možné tak písomné čestné prehlásenie o nadobúdacej cene,
 • ak to vyžadujú okolnosti prípadu, aj fotodokumentácia Zásielky pred a po poškodení (ak bola vyhotovená),
 • ak to vyžadujú okolnosti prípadu, aj znalecký posudok na určenie rozsahu poškodenia.
 1. Ak sa reklamácia podľa tohto článku neuplatní v stanovených dobách a spôsobom podľa tohto článku, platí, že Zásielka bola doručená včas a riadne a reklamácia je nedôvodná.
 2. Lehota na vybavenie reklamácie podanej Objednávateľom, alebo Príjemcom Zásielky, ktorý nie je Spotrebiteľom, je najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom Internetového obchodu/Atolu. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Poskytovateľ nemal k dispozícii všetky potrebné doklady na vybavenie reklamácie. Poskytovateľ vydá osobe, ktorá reklamáciu uplatnila, písomný doklad o vybavení reklamácie, ktorý zašle iba elektronicky, a to na v reklamačnom formulári uvedenú e-mailovú adresu.
 3. V prípade ak Poskytovateľ nadobudne dojem, že medzi uvedenou nadobúdacou hodnotou/cenou Zásielky v predloženom nadobúdacom doklade (či čestnom prehlásení) spolu s reklamáciou a samotnou hodnotou Zásielky by celkom zjavne mohol byť hrubý nepomer, má Poskytovateľ právo dodatočne preveriť platnosť a hlavne správnosť údajov v prísl. predloženom nadobúdacom doklade (či čestnom prehlásení), napr. aj vyhotovením znaleckého posudku. V prípade ak sa preukáže, že nadobúdacia hodnota Zásielky uvedená v predloženom nadobúdacom doklade sa nezakladá na pravde, alebo prevyšuje skutočnú nadobúdaciu hodnotu avšak neprevyšuje ju o viac ako 33%, Poskytovateľ má právo reklamáciu vybaviť vyplatením len skutočnej nadobúdacej hodnoty zistenej postupom podľa tohto odseku, pričom všetky náklady vynaložené na zistenie platnosti/správnosti údajov o cene/hodnote Zásielky znáša v tomto prípade Poskytovateľ a nárok na doplatenie zisteného rozdielu medzi skutočnou zistenou hodnotou a deklarovanou nepravdivou hodnotou zaniká. V prípade ak sa však preukáže, že nadobúdacia hodnota Zásielky uvedená v predloženom nadobúdacom doklade sa nezakladá na pravde, alebo prevyšuje skutočnú zistenú nadobúdaciu hodnotu o viac ako 33%, Poskytovateľ má právo reklamáciu ako celok odmietnuť a v takom prípade sa úplne zbavuje zodpovednosti za škodu danej Zásielky, pričom osoba podávajúca reklamáciu je navyše povinná nahradiť Poskytovateľovi aj všetky náklady vynaložené na zistenie platnosti/správnosti údajov o cene/hodnote Zásielky. Ostatné podmienky reklamácie neupravené týmito VOP, sa riadia podľa prísl. zákonov uvedených v článku 1 VOP.
 4. Reklamácií nepodlieha iba samotné poškodenie obalu Zásielky, pokiaľ nedošlo k poškodeniu Zásielky samotnej, a takáto reklamácia nebude zo strany Poskytovateľa akceptovaná pokiaľ ide o také poškodenie obalu, ktoré nepresahuje bežný rámec zaobchádzania so Zásielkou pri preprave (škrabance, ohnutý roh a pod.), alebo ktoré bolo nevyhnutné pre vykonanie kontroly Zásielky podľa ods. 58 VOP.
 5. V prípade uznania reklamácie zo strany Poskytovateľa, Poskytovateľ nahradí vzniknutú škodu na Zásielke v súlade s týmito VOP a v takom prípade si nebude účtovať žiadne dodatočné náklady súvisiace s prepravou takej Zásielky.
 6. Pri poškodených Zásielkach je Objednávateľ/Príjemca povinný umožniť obhliadku Zásielky zástupcovi poisťovne Poskytovateľa. Objednávateľ/Príjemca nie je oprávnený započítať si nárok na náhradu škody proti akýmkoľvek nárokom Poskytovateľa (napr. na zaplatenie Ceny Služby a pod.), s čím výslovne súhlasí.

 

Článok 6

Ukončenie zmluvy

 

 1. Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľom berie na vedomie, že nie je oprávnený odstúpiť od prísl. zmluvy uzavretej podľa týchto VOP v prípade, ak už fakticky došlo k prevzatiu Zásielky Poskytovateľom k preprave, môže však v takom prípade uplatniť postup podľa ods. 62 písm. a) VOP, ak si neželá aby k doručeniu Zásielky Príjemcovi došlo. V prípade odstupovania od zmluvy má právo využiť el. formulár na odstúpenie od zmluvy tvoriaceho Prílohu č. 1 týchto VOP. Avšak v prípade uzavretia Rámcovej zasielateľskej zmluvy o poskytnutí služieb prostredníctvom Atolu podľa ods. 54 VOP, má Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľom, ako aj Poskytovateľ právo takúto Rámcovú zmluvu písomne vypovedať s 30 dňovou výpovednou dobou, ktorá začne plynúť prvým dňom po dni doručenia výpovede. Po uplynutí výpovednej doby bude Objednávateľov užívateľský účet v Atole zrušený a všetky čiastkové zmluvy uzavreté prostredníctvom daného účtu v Atole za ukončené.
 2. Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej podľa týchto VOP o poskytnutí Služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Objednávateľa (v Objednávke) a Objednávateľ prostredníctvom Objednávky (prísl. el. formulára) vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí Služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby. „Úplným poskytnutím Služby“ sa na účely tohto odseku ako aj ods. 89 VOP rozumie doručenie Zásielky Príjemcovi (spôsobom podľa ods. 59 až 61 VOP).
 3. Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom, v prípade, ak nedošlo k úplnému poskytnutiu Služby má právo od zmluvy uzavretej prostredníctvom Internetového obchodu a týchto VOP odstúpiť, a to za podmienok uvedených v Zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, a to do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí Služby, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty.
 4. Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o poskytnutí Služby a pred začatím poskytovania Služby udelil Poskytovateľovi v Objednávke výslovný súhlas a vyhlásenie podľa ods. 88 VOP, Spotrebiteľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie/Službu zo strany Poskytovateľa do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie/Službu sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej Služby v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve celkom zjavne nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutej Služby v obdobnom čase a mieste a za totožných podmienok.
 5. Odstúpením Objednávateľa, ktorý je Spotrebiteľom od zmluvy uskutočneným v súlade s týmito VOP a prísl. zákonmi, sa predmetná zmluva od začiatku zrušuje. Rovnako sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom odstúpil. Poskytovateľ je povinný vrátiť Zásielku späť a vrátiť Objednávateľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od neho Poskytovateľ prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, s výnimkou Ceny Služby a úhrad nákladov a platieb Poskytovateľa na vrátenie Zásielky, ani dodatočných nákladov, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Poskytovateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ v Objednávke, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Poskytovateľom, a to bezhotovostným prevodom na účet Objednávateľa určený Objednávateľom, pokiaľ sa Objednávateľ s Poskytovateľom nedohodnú inak.
 6. Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom si môže u Poskytovateľa uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe, alebo v elektronickej forme prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy tvoriaceho Prílohu č. 2 týchto VOP. V prípade listinnej podoby formulár sa zasiela na poštovú adresu predávajúceho uvedenú v Článku 1 ods. 3 VOP. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu Objednávateľa, číslo a dátum Objednávky, presnú špecifikáciu Zásielky a spôsob, akým má Poskytovateľ vrátiť uhradené sumy spomenuté v ods. 91 VOP - číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od zmluvy je povinný doručiť aj celú dokumentáciu, ktorú má k dispozícií doklady o zaplatení, a pod.

 

Článok 7

Osobitné ustanovenia

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na Zásielke prechádza:
  1. Z Objednávateľa/Odosielateľa na Poskytovateľa faktickým prevzatím Zásielky v Mieste odoslania,
  2. z Poskytovateľa na Prijímateľa faktickým odovzdaním Zásielky v Mieste doručenia podľa ods. 59 až 61 VOP.
 2. Objednávateľ sa zároveň odoslaním Objednávky zaväzuje, že vykoná všetky možné právne a faktické úkony, aby žiadna tretia osoba, ktorá má vlastnícke, alebo iné právo či iný záujem vo vzťahu k Zásielke či jej obsahu, si nemohla uplatniť voči Poskytovateľovi nárok a/alebo podať voči nemu žalobu týkajúcu sa prepravy a Služieb, a to ani v prípade, ak sa Poskytovateľ dopustil nedbanlivosti alebo porušil zmluvný záväzok. Ak k takému uplatneniu nároku alebo podaniu žaloby dôjde, Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľa odškodniť a nahradiť mu všetku škodu, náklady, výdaje, nároky voči nemu vznesené, ktoré vznikli v dôsledku takéhoto konania a zaplatiť všetky náklady a výdaje, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho obranou.
 3. Na základe osobitnej dohody medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, Poskytovateľ na základe vlastného výberu poisťovne vo vlastnom mene zabezpečí poistenie Zásielky do výšky Objednávateľom deklarovanej hodnoty Zásielky v Objednávke. Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi doplatok za zabezpečenie poistenia Zásielky vo výške podľa platného Cenníka doplatkov. Objednávateľ je povinný poistnú hodnotu Zásielky pravdivo deklarovať v Objednávke. V prípade, ak Objednávateľ poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, Poskytovateľ poistenie zásielky nezabezpečí. Službu poistenia Zásielok Poskytovateľ zabezpečuje výlučne len v prípade Zásielok, ktorých hodnota je vyššia ako 2.000,- EUR. Maximálna hodnota poistného krytia do akej je Poskytovateľ schopný zabezpečiť poistenie Zásielky podľa tohto odseku je 20.000,- EUR.

 

Časť III

Osobné údaje a záverečné ustanovenia

 

Článok 8

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa a GDPR

 

 1. IS (informačný systém) Internetového obchodu www.123kurier.sk je riadne oznámený na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.
 2. Poskytovateľ, poskytuje s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu úroveň transparentnosti nasledujúce informácie o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, ktoré vykonáva.
 3. Primárnym cieľom Poskytovateľa ako najmä, no nie len poskytovateľa poštových a zasielateľských služieb je, pri svojej podnikateľskej aktivite, dodržiavať aj všetky zákonné požiadavky. Ako spoločnosť podliehajúca súkromnému právu sa Poskytovateľ riadi pri spracovaní osobných údajov predovšetkým ustanoveniami Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR) o ochrane údajov, národným zákonom č. 18/2018 Z.z. v platnom znení a ďalšími národnými zákonnými a normami.
 1. Z tohto dôvodu Poskytovateľ spracúva osobné údaje zásadne podľa článku 6 GDPR (odsek 103 VOP – súhlas, ods. 104 – zmluvné vzťahy, ods. 105 – zákonná povinnosť, ods. 106 – oprávnený záujem). Ďalšie informácie sú uvedené nižšie a v rámci opisov jednotlivých služieb.
 2. V prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov je možné v Pracovnom čase kontaktovať ustanovenú Zodpovednú osobu Poskytovateľa, na e-mailovej adrese info@123kurier.sk alebo na telefónnom čísle +421 902 850 850.
 3. Na Zodpovednú osobu sa dá obrátiť aj vtedy, ak existuje predpoklad, že pri spracovaní osobných údajov došlo k ich úniku alebo Poskytovateľ nezabezpečil ich dostatočnú ochranu. Zodpovedná osoba Poskytovateľa preverí podnet, skontaktuje sa s osobou, ktorá ho podala, prípadne jej poskytne relevantnú odpoveď. Poskytovateľ upozorňuje, že e-maily nemusia byť nevyhnutne odoslané z e-mailov uvedených v týchto VOP a z tohto dôvodu Poskytovateľ upozorňuje, že nikdy nežiada prihlasovacie meno, či heslo alebo iné dôverné identifikačné údaje Objednávateľa/Príjemcu/Odosielateľa s výnimkou číslo Objednávky, čísla Zásielky, notifikačné čísla Zásielky, poštového smerovacieho čísla Príjemcu, prípadne osobné zákaznícke číslo, ak je to potrebné.
 4. Poskytovateľ spracováva rôzne kategórie osobných údajov rôznym spôsobom dotknutých osôb. Vždy sa však jedná len o taký rozsah, ktorý je nevyhnutný k dosiahnutiu účelu, pre ktorý sú spracovávané. K nižšie uvádzanému „Rozsahu“ údajov, je nutné uviesť, že sa jedná o informatívnu a maximálnu množinu. V konkrétnom spracovaní sa rozsah údajov zužuje len na tie, ktoré skutočne nevyhnutne musí Poskytovateľ spracovať k dosiahnutiu konkrétneho účelu.
 5. Vo vzťahu k Objednávateľovi, Odosielateľovi a Príjemcovi Zásielok, za účelom riadneho a preukázateľného poskytnutia Služieb a vykonaných úkonov s tým spojených, najmä nie však výlučne spracovania Objednávok, reklamácií, vyzdvihnutia a doručenia Zásielok, fakturácie Služieb a súvisiacej podnikateľskej činnosti Poskytovateľa, tento spracováva nevyhnutné identifikačné údaje v Rozsahu: Identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, rodné číslo a adresa trvalého pobytu), Kontaktné údaje (telefón, e-mail) a iné nevyhnutné údaje k dosiahnutiu účelu zmluvy. Výhradne takto môže Poskytovateľ totiž Objednávateľovi preukázať a zodpovedať za to, že splnil jeho pokyny uvedené v Objednávke a príp. v zmluve.
 6. Vo vzťahu k subdodávateľom a ich zástupcom s ktorými spolupracuje Poskytovateľ na zmluvnom základe, nevyhnutné identifikačné údaje zástupcov týchto dodávateľov a zmluvných partnerov Poskytovateľ spracováva za účelom riadneho plnenia uzavretých zmlúv, realizácie oprávnených záujmov v obchodnom vzťahu a podnikaní, plnenia zákonných povinností v nasledovnom Rozsahu: Identifikačné údaje, Kontaktné údaje (telefón, e-mail) a iné nevyhnutné údaje k dosiahnutiu účelu.
 7. Vo vzťahu k Zamestnancom iných zamestnávateľov, identifikačné údaje zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí plnia svoje pracovné úlohy na pracoviskách Poskytovateľa, alebo ktorými napríklad subdodávateľ Poskytovateľa zaisťuje svoje zmluvné plnenie (pokiaľ je znalosť údajov pre účely tohto zmluvného plnenia nevyhnutná) Poskytovateľ spracováva výhrade za účelom plnenia jeho zákonných povinností (napr. BOZP a PO), ochrany majetku a oprávnených záujmov Poskytovateľa, prípadne komunikácie v obchodných vzťahoch v Rozsahu: Identifikačné údaje, Kontaktné údaje (telefón, e-mail), iné nevyhnutné údaje k dosiahnutiu účelu. Vo vzťahu k osobám v pracovnom alebo inom obdobnom pomere voči Poskytovateľovi, za účelom riadneho plnenia práv a povinností v pracovnoprávnych vzťahoch, sociálnom zabezpečení, daňových povinnostiach, ochrane majetku a oprávnených záujmov, Poskytovateľ spracováva identifikačné a iné nevyhnutné údaje zamestnancov alebo brigádnikov. V prípade, ak je to z hľadiska práva nevyhnutné, potom údaje spracovávané za týmto účelom môžu zahrňovať aj údaje iných osôb, ktoré majú pre naplnenie právnej povinnosti význam, najmä rodinných príslušníkov zamestnancov (dieťa, manžel/manželka, partner, a pod.). Rozsah spracovávaných údajov: Identifikačné údaje, Kontaktné údaje (telefón, e-maily), zákonné informácie o zdravotných prehliadkach, údaje o osobných pomeroch a iné obdobné údaje, ďalej údaje o priebehu pracovnoprávneho vzťahu, údaje o využívaní pracovných prostriedkov a pracovnej dobe, údaje o pracovných úrazoch apod.
 8. Vo vzťahu k:
  1. návštevníkom Internetového obchodu užívateľom on-line komunikácie s Poskytovateľom, za účelom zefektívnenia a zjednodušenia funkčnosti Internetového obchodu a on-line komunikácie pre jednotlivých užívateľov, ako aj prehľadu o ich fungovaní a pre ich ochranu sú zhromažďované údaje o návštevníkoch webových stránok, ukladaných v tzv. „Cookies“ – malých súboroch umožňujúce Poskytovateľovi uchovávať špecifické informácie o PC návštevníkoch webových stránok počas návštevy Internetového obchodu. Cookies pomáhajú zistiť frekvenciu návštev, počet návštevníkov a upravovať služby Poskytovateľa tak, aby boli pohodlné a efektívne, medzi iným identifikovať užívateľov pri využívaní on-line komunikácie a uchovávať preferované užívateľské nastavenia. Cookies nemôžu preniknúť do systémov užívateľov. Rozsah spracovávaných údajov: IP adresy a užívateľské nastavenia.
  2. Adresátom obchodných oznámení, za účelom ponúkania Služieb, iných marketingových a obchodných účelov, rovnako ako informovania o dôležitých skutočnostiach súvisiacich s činnosťou Poskytovateľa, tento spracováva kontaktné údaje osôb, zastupujúcich našich zmluvných klientov, potenciálnych klientov a všetky ostatné osoby, ktoré s tým pre daný konkrétny účel vyslovili súhlas v Rozsahu údajov: Identifikačné údaje, Kontaktné údaje (e-maily, telefónny kontakt).
  3. osobám vstupujúcim do monitorovaných priestorov Poskytovateľa, kde dochádza k manipulácii so Zásielkami, finančnou hotovosťou, s osobnými údajmi, sú proporcionálne zabezpečené záznamom návštev do knihy návštev, záznamom o vstupe do priestorov s obmedzeným vstupom, sú monitorované kamerovým systémom so záznamom, a to predovšetkým z dôvodu bezpečnosti a ochrany majetku. Kamerové záznamy sú sprístupnené len jasne vymedzenému okruhu zamestnancov Poskytovateľa, a to len pre účely šetrenia bezpečnostných incidentov. Kamerové záznamy sú pritom rozdelené na vonkajšie a vnútorné s rozdielnou retenčnou periódou. Všetky monitorované priestory sú riadne označené. Rozsah spracovávaných  údajov: podoba a konanie osôb pohybujúcich sa v monitorovaných priestoroch
  4. iným osobám a iným osobným údajom platí, že v rôznych oblastiach činnosti Poskytovateľa môže dochádzať k situáciám, kedy je nutné spracovávať rôzne údaje osôb, ktoré nie je možné vopred jednoznačne kategorizovať. V takýchto prípadoch Poskytovateľ spracováva údaje vždy výhradne v rozsahu nevyhnutnom k dosiahnutiu konkrétneho účelu spracovania a v riadenom a bezpečnom režime. Takýmto prípadom je napríklad z dôvodu zvyšovania komfortu poskytovaných zasielateľských služieb, ako aj bezpečnosti a preukázateľnosti doručenia zásielok, zaznamenávanie GPS súradníc pri skenoch prepravných štítkov Zásielok. Rozsah spracovávaných údajov: Špecificky k danému účelu, s ohľadom na princíp minimalizácie Rozsahu údajov.
 9. Poskytovateľ ukladá osobné údaje na chránených serveroch a zariadeniach. Tak fyzický, ako aj dátový prístup je povolený len povereným a poučeným osobám, ktoré sú zodpovedné za technickú či edičnú prácu. Prenos údajov je plne zabezpečovaný v súlade požiadaviek zákona o ochrane osobných údajov a požiadaviek nariadenia EÚ GDPR. Poskytovateľ chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením a pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel Poskytovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov. Poskytovateľ likviduje osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil.
 10. Údaje, súvisiace s poskytovaním služieb Poskytovateľa, sú odstupované do zahraničia, a to len výlučne pre účely:
  1. riadneho doručenia / tranzitu Zásielok zasielaných / doručovaných tak v rámci SR, ako aj v zahraničí. Údaje sú poskytované zmluvným partnerom Poskytovateľa zúčastneným na preprave v krajinách tranzitu a doručenia.
  2. archivačné a štatistické účely. V tomto prípade sú Údaje poskytované k spracovaniu poskytovateľom služieb správy a ochrany údajov o preprave po dobu, po ktorú je Poskytovateľ povinný údaje o preprave uchovávať, teda maximálne 10 rokov od podania Zásielky k preprave,
  3. prevádzku webových stránok Poskytovateľa, ktoré využívajú Google Analytics, poskytované spoločnosťou Google. Google analytics využívajú Cookies, ktoré pomáhajú analyzovať web a jeho využívanie. Informácie, ktoré vygeneruje Cookie o každej návšteve webových stránok, je ako pravidlo prenášaná a uchovávaná Googlom na serveroch v Spojených štátoch amerických.
 11. Poskytovateľ všetky údaje využíva a spracováva výhradne pre jasne deklarované účely, súvisiace s jeho podnikateľskou činnosťou. Výnimku predstavujú nasledujúce prípady:
  1. Plnenie zákonných povinností – v prípadoch stanovených zákonom je Poskytovateľ povinní spracovávať osobné údaje aj na iný účel ako je samotná podnikateľská činnosť Poskytovateľa podľa OR SR. Jedná sa napríklad o povinnosť monitorovať a hlásiť neobvyklé obchodné operácie, rešpektovať medzinárodné sankcie, poskytovať údaje správnym orgánom a úradom, inštitúciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia, audítorským spoločnostiam, policajnému zboru, finančnej správe, súdom, a pod., 
  2. Sprostredkovatelia spracovania údajov – pod pojmom Sprostredkovatelia sú subjekty, ktorým v riadenom režime Poskytovateľ poskytuje údaje na spracovanie, pre konkrétnu operáciu, ktorá je nevyhnutná pre dosiahnutie účelu, pre ktorý Poskytovateľ údaje zhromaždil. Týmito Sprostredkovateľmi sú najmä, nie však výlučne:
   1. Zmluvní Dopravcovia (Podnikatelia, ktorí pre 123kurier na základe uzavretej zmluvy realizujú fyzické vyzdvihnutie, prepravu a doručenie Zásielok), pričom Rozsah spracovávaných údajov je: Identifikačné a Kontaktné údaje Objednávateľov a Príjemcov Zásielok,
   2. Pri medzinárodných službách je nevyhnutné zaistiť doručenie / tranzit Zásielok v zahraničí, a to organizačnou súčasťou siete Poskytovateľa, ktorá obsluhu danej krajiny zaisťuje, prípadne zmluvným subjektom, ktorý nie je súčasťou predmetnej siete, pričom Rozsah spracovávaných údajov je: Identifikačné a Kontaktné údaje Objednávateľov a Príjemcov Zásielok.
   3. Poskytovatelia ICT služieb – v nevyhnutnom rozsahu môžu byť údaje riadene sprístupnené rovnako poskytovateľom ICT služieb, a to:
    • a) predovšetkým využívaných k efektívnemu poskytovaniu Služieb Poskytovateľa, najmä optimalizácia procesov doručenia, zaistenie notifikácie, zaistenie transferu dát o Zásielkach, odplatení Dobierky a pod, pričom Rozsah spracovávaných údajov je: Identifikačné a Kontaktné údaje Odosielateľov a Príjemcov Zásielok, Identifikačné údaje užívateľov on-line aplikácií.
    • b) využívaných k podpore vnútro firemných procesov Poskytovateľa, najmä vnútro firemná komunikácia, predávanie a spracovávanie informácií a výkonu správnych činností, pričom Rozsah spracovávaných údajov je: Údaje obsiahnuté vo firemných informačných systémoch.
    • c) využívaných k uchovávaniu dát po dobu archivačných lehôt, analytické a štatistické účely, pričom Rozsah spracovávaných údajov je: Identifikačné a Kontaktné údaje Objednávateľov/Odosielateľov a Príjemcov Zásielok.
   4. Dodávatelia servisných služieb – Spoločností, ktoré sa v obmedzenom rozsahu podieľajú na podpore niektorých činností Poskytovateľa, pri ktorých môže prichádzať do styku s údajmi. Typickými príkladmi sú dodávatelia, ktorí zaisťujú nakládku a triedenie zásielok, pričom Rozsah spracovávaných údajov je: Údaje obsiahnuté na samotných prepravných štítkoch Zásielok.
   5. Dodávatelia služieb v oblasti starostlivosti o zamestnancov – pre účely servisu zamestnancom Poskytovateľa, najmä spracovanie a výplaty mzdy a firemných výhod, zaistenie nevyhnutnej pracovne právnej agendy a plnenie zákonných povinností, sú údaje o zamestnancoch riadene predávané vybraným zmluvným partnerom, pričom Rozsah spracovávaných  údajov je: Údaje o zamestnancoch.
   6. Iní príjemcovia údajov – príjemcom údajov je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorým sú osobné údaje poskytnuté, či už sa jedná o tzv. „tretiu stranu“ (teda fyzickú alebo právnickú osobu oprávnenú k spracovaniu údajov), či nie. Takéto sprístupnenie prichádza v úvahu výhradne vtedy, ak je to nevyhnutné pre obhajobu práv a právnych nárokov Poskytovateľa alebo subjektov takých údajov (Môže sa jednať napríklad o poskytnutie dokladov preukazujúcich hodnotu zásielky poisťovni, alebo osobe zodpovednej za poškodenie zásielky, v rámci uplatnenia nároku na náhradu škody.)
 12. So všetkými Spracovateľmi Údajov má Poskytovateľ uzavreté spracovateľské zmluvy, ktorými sa spracovatelia zaviazali naplňovať zákonné požiadavky o ochrane údajov a požiadavky GDPR na zabezpečenie ochrany údajov. 
 13. Všetkým osobám, ktorých osobné údaje Poskytovateľ spracováva je garantovaný transparentný prístup pri uplatňovaní ich práv. K spracovaniu požiadaviek pri uplatnení práv subjektov údajov Poskytovateľ pristupuje zodpovedne, preto aj s maximálnym dôrazom na uistenie sa, že žiadosť vznáša skutočne oprávnená osoba. To znamená, že než sa prísl. požiadavka spracuje, Poskytovateľ si musí byť istý identitou žiadateľa (to neplatí pre všeobecné otázky týkajúce sa spracovávania). Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov sú spracovávané len na základe súhlasu ich zákonného, či právneho zástupcu.
 14. V súlade s platnou legislatívou o ochrane údajov, Poskytovateľ zodpovedá za uplatnenie práv subjektov osobných údajov bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od uplatnenia avšak len za poskytnutia istoty, že požiadavka bol vznesená oprávnenou osobou. Výnimočne, v zložitých prípadoch, môže byť táto lehota predĺžená, max. však o 2 mesiace, a to za informovania dotknutej osoby o tejto skutočnosti.
 15. Subjekty osobných údajov majú nasledovné práva:
  1. právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – môžu požiadať Poskytovateľa o informáciu či a ako o nich spracúvame osobné údaje, s následným právom prístupu k týmto osobným údajom,
  2. právo na opravu osobných údajov – môžu požiadať Poskytovateľa o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o nich spracováva,
  3. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – môžu  požiadať Poskytovateľa, aby obmedzil spracovanie ich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
   1. bola popretá presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Poskytovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť,
   2. spracovanie osobných údajov je protiprávne, ale subjekty údajov odmietajú výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadajú o obmedzenie ich použitia,
   3. Poskytovateľ už dané osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale je tu požiadavka na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov,
   4. bola vznesená námietka proti spracovaniu osobných údajov, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi daného subjektu;
  4. právo na vymazanie osobných údajov – môžu požiadať Poskytovateľa, aby vymazal ich osobné údaje, ak napr. dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
   1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
   2. bol odvolaný súhlas, na ktorého základe boli osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie,
   3. osobné údaje boli spracované protiprávne,
   4. osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Poskytovateľa vzťahuje;
  5. právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov – kedykoľvek je možné vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov Poskytovateľom na účely priameho marketingu vykonávaného na základe jeho oprávneného záujmu.
  6. právo na prenosnosť svojich osobných údajov – v prípadoch predpokladaných všeobecne záväzných právnym predpisom (zákon a/alebo nariadenie) je dané právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú žiadateľa, a ktoré nám boli poskytnuté, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb;
  7. právo odvolať súhlas – keďže je spracovanie osobných údajov založené na súhlase, je tu dané právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, pre ktorý súhlas udelený odvolať,
  8. právo podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk, na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 a nasl. prísl. zákona (ods. 98 VOP).
 1. Poskytovateľ zodpovedá za zaistenie bezpečnosti osobných údajov, ktoré spracováva, a to po celú dobu ich spracovania a za škody, ktoré by vznikli zavinením, alebo nedbanlivosťou na strane Poskytovateľa. Existujú však prípady, kedy je zodpovednosť Poskytovateľa vylúčená, ako napríklad:
  1. ak k škode či ujem dôjde zavinením samotnej dotknutej osoby alebo pôvodného správcu údajov, ktorý Poskytovateľovi údaje pre spracovanie odovzdal. Dôvodom môže byť najmä nesprávny alebo nezákonný postup pri získaní, poverení na spracovanie údajov, alebo aj napríklad samotné správanie sa dotknutej osoby, kedy ona sama po rozbalení Zásielky nekorektne nakladá s faktúrou, obalom Zásielky, s adresným štítkom Zásielky a pod. (napr. uvedenie statusu a zverejnenie fotografií na Facebooku, Instagrame a pod.)
  2. ak Poskytovateľovi boli odovzdané údaje, ktoré si nevyžiadal, alebo ktorých odovzdanie s daným poskytovateľom údajov neboli zmluvne dojednané,
  3. v prípade kedy Poskytovateľ nemôže byť zodpovedný za konkrétne spracovanie údajov. Napríklad internetový obchod obsahuje aj niekoľko odkazov na externé internetové stránky iných subjektov, ktoré nemajú priamo s Poskytovateľom žiadne prepojenie (napríklad reklamy). Pokiaľ na nich osoba vstupuje, Poskytovateľ nezodpovedá za obsah týchto stránok ani za ich podmienky ochrany osobných údajov.

 

Článok 9

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Nikto nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a VOP, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené zásahmi vyššej moci (vis maior), alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehôt pri plnení svojich záväzkov.
 2. Ak sa zistí, že ktorékoľvek ustanovenie VOP je alebo sa stane neplatné alebo nevymožiteľné, tak bez ohľadu na túto neplatnosť alebo nevymožiteľnosť ostávajú vo zvyšných častiach VOP a sama zmluva platná a účinná a na dotknuté ustanovenia VOP sa hľadí ako na vymazané. Dotknuté ustanovenie sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť ustanovením, ktoré je svojimi hospodárskymi a inými účinkami tak blízke neplatnému alebo nevymožiteľnému ustanoveniu, že sa možno domnievať, že by strany boli uzavreli zmluvu aj s týmto novým ustanovením.
 3. Bez toho, aby bola dotknutá úprava medzinárodných právnych predpisov ohľadne právomoci rozhodovať spory, vzťahy týkajúce sa prepravy a Služieb sa riadi vždy právom toho štátu a rozhodujú o nich súdy toho štátu, v ktorom má sídlo Poskytovateľ, ktorý prijal Zásielku na prepravu, alebo sa zaviazal vykonávať Služby, a to v slovenskom jazyku.
 4. Pri Zásielkach adresovaných mimo územia Slovenskej republiky Objednávateľ a Príjemca súhlasia, že obsah sprievodnej dokumentácie, príp. iných súvisiacich dokumentov, môže byť vyhotovený v štátnom jazyku príslušnej krajiny Miesta doručenia, príp. v anglickom jazyku.
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením v Internetovom obchode. VOP nadobúdajú platnosť dňom ich sprístupnenia v Internetovom obchode.
 6. VOP nadobúdajú účinnosť voči Objednávateľovi už odoslaním elektronickej Objednávky podľa ods. 28 a 29 VOP, vo vzťahu k osobe podávajúcej reklamáciu momentom podania reklamácie podľa ods. 74 VOP a vo vzťahu k registrovaným užívateľom Atolu už momentom prvého prihlásenia do užívateľského účtu podľa ods. 54 VOP.
 7. Prílohami VOP sú nasledovné doklady, ktorých znenie je zverejnené v prísl. časti na webovom sídle (v Internetovom obchode/Atole) Poskytovateľa:

1.   Príloha č. 1 – Reklamačný formulár / Formulár pre odstúpenie od Zmluvy,

2.   Príloha č. 2 – Formulár na odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľom,

3.   Príloha č. 3 – Reklamačný formulár pre Spotrebiteľa,

4.   Príloha č. 4 – Zoznam PSČ na ktorých je dostupná Služba G12,

5.   Príloha č. 5 – Zápis o škode,

6.   Príloha č. 6 – Zoznam Balíkových centier a ich prevádzkovateľov.

 

VOP sú platné od 01.02.2022.

 

Zasielateľ si vyhradzuje právo na úpravy či zmeny týchto VOP.

123Kurier, s.r.o., Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín,

 IČO: 46 598 863, IČ DPH:SK2023488610 Spoločnosť je zapísaná

v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo 57023/L.